Gemeenteraad Lummen maandag 19 maart 2012 - Overzicht Lummens beleid.

Zoals in een langspeelfilm kregen we een globaal zicht op het nog lopende of komende gemeentebeleid in presentaties opgediend. Pijlers of peilers? van een opbouwend bestuur. Want de boog moet niet altijd gespannen staan. Ook al zit men er zeker niet te treuzelen.

Met één minuut ingetogenheid, naar aanleiding van het Zwitsers ongeval, startte de gemeenteraad van Lummen met een verontschuldiging van de zieke schepen Josée Theunissen (CD&V) en de afwezige Verbeemen (Open VLD).

De burgemeester wist even te vermelden dat van het rouwregister, nog tot vrijdag in te schrijven in de hal van het gemeentehuis te Lummen, reeds ruim gebruik werd gemaakt.

De Lumineus-fractie vroeg om een bijkomend punt op de dagorde te plaatsen. Alhoewel niet hoogdringend, werd dit vlot door de raad aanvaard.

Van de uitleg van burgemeester Luc Wouters via de inleidende projectie van de bouw van het gemeentelijk administratief centrum te Lummen - tegen het huidige gemeentehuis - onthouden we dat de bouwvergunning reeds aangevraagd was, men einde van het jaar kan starten met de bouw en dit hele project zo'n 300 dagen of anderhalf jaar kan duren om ingehuldigd te worden. Voor de mogelijke bezuiniging werd dit project in 4 afzonderlijke loten opgesplitst.Totaal geraamd op zo'n 2.867.315 euro exclusief BTW.
Wegens het vlotte verloop, zonder opmerkelijke tussenkomsten, mocht architect Beneens, na slechts een korte tussenkomst, huiswaarts gaan.

Eerste schepen Armand Busselen nam twee punten voor het gemeentepersoneel voor zijn rekening. Als eerste werd de aangepaste rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel goedgekeurd.

Voor het tweede punt over de oprichting van de tweede pensioenpeiler - dit zeker met een "korte ei" ook al berust het besturen van de gemeente mede op de steun van het hele personeelsblok - streeft men naar een loonsgelijkheid tussen de contractuele en statutaire personeelsleden. Hierin is de kloof nog vrij groot voor gelijk werk. Daar het gaat over een zware financiële injectie van de gemeente Lummen vond schepen Busselen dat de 60%-regel de beste uitkomst is zowel voor de gemeente als het personeel.

Deze regel gaat in vanaf 1 januari 2010 waarbij de toeslibbing van het verschil verloopt: het eerste jaar met 10% en de volgenden telkens met 3% om na 17 jaar tot de eindformule te komen. Dit geldt dus voor het totale gemeentepersoneel. OCMW inbegrepen. Men gaat er van uit dat men start met een bijdragevoet van 2,6%, met mogelijke herzieningen en aanpassingen in de loop van de tijd. Het is deze bijkomende financiële last voor de gemeente(s) waarin de vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) de gemeenten tijdig aanmaanden tot bezuiniging en tot voorzichtigheid verwittigden.

De fractie Lumineus had hier heel wat bijkomende vragen en opmerkingen. Maar kon niet overtuigen. Zodat het punt , met de terugkerende onthoudingen, goedgekeurd werd. Een collectief pensioenplan dat door het provinciebestuur van Limburg werd opgericht.

Schepen Betty Luyten kreeg het volledige akkoord voor de aankoop van de meubilaire uitrusting van de in opbouw zijnde bibliotheek voor een geraamd prijskaartje van 187.625 euro excl. BTW. Ook al zag raadslid Maddy het niet helemaal zitten in de hoek vol zitzakken. Met een wederzijdse glimlach was dit bedoeld voor de tieners terwijl de opgroeiende volwassenen over stevige zitstoelen konden beschikken.

Ook de gemeenteschool De Zonnebloem stond op de dagorde waarbij de voorbereidende administratieve, afbrekende en opbouwende werken werden voorzien en via een openbare aanbesteding geraamd wordt op 2.643.638 zonder de aangevraagde toelagen van de overheid.

Dan kwamen er de aankoop van twee nieuwe voertuigen op de dagorde. Een bandenkraan geraamd voor 115.000 euro excl BTW en een grasverzamelwagen geraamd op 61.000 euro excl. BTW.

Van de machines naar de straten. Vooreerst de herinrichting van de Meerlestraat voor een geraamd bedrag van 363.903 euro excl. BTW. De uitbreiding van de openbare verlichting op de parking van de bibliotheek. Geraamd op 10.172 euro excl. BTW.

Terwijl er verleden jaar de nodige heibel en klachten waren rond de toen gedane werken aan de Bovenstraat voor de Internationale Jumping te Lummen en de vraag om grote projecten ter kennis aan de gemeenteraad voor te leggen stelde burgemeester Wouters fier met een presentatie de verkeersregeling uit bij de komende organisatie van de internationale Jumping Lummen 2012 van 11 tot en met 15 april, van 18 tot en met 22 april, op 28 april en van 2 tot en met 6 mei. Het gebeuren van verleden jaar werd met een glimlach toegedekt toen vanuit de oppositie terloops gevraagd werd of de gemeente Lummen daar nog werken voorzag. Enkel als Natuurpunt, dat er nu werkt, beroep doet op de gemeente. Reageerden burgemeester en eerste schepen.

Als slot kwam het gevraagde bijkomende punt op de agenda. Hierbij sloot de ganse oppositie zich bij mekaar aan. In deze periode van verlangen naar bezuiniging gaat het niet op dat bij een verkoop van verkavelingspercelen de gemeente een receptie houdt. Vooral omdat het gaat om de verkoop van private eigendommen. De burgemeester reageerde dat hij private initiatieven namens het gemeentebestuur toejuicht en dat de komende receptie de gemeente Lummen helemaal niets kost.

Een stemming werd Meerderheid (CD&V-SPa) voor en oppositie (Lumineus en Open VLD) tegen.

Net voor 22 uur floot de burgemeester deze zitting af en zwermden iedereen naar zijn of haar stamlokaal, bleven even frisjes buiten napraten… Of gingen braaf huiswaarts. Wat heb ik toen weer gedaan…? Ik was om 23.15 uur thuis om dit verslag uit te schrijven. (GI)


Lummen Gemeenteraad - 20 februari 2012 - VB-raadslid André Camps gaat onafhankelijk en misschien vreemd. 

In een draf werd de 18-punten-tellende dagorde van de gemeenteraad te Lummen afgehandeld en mocht burgemeester Wouters rond kwart voor tien de zitting afronden. Raadslid André Camps verklaarde dat hij zich terugtrekt bij het Vlaams Belang en als onafhankelijk blijft zetelen in de gemeenteraad. Raadslid An Goijens (Open-vld) was verontschuldigd.
 
Ook al kwam de raadszitting met moeite aan de aftrap, nadat schepen van financiën Guy Vaes de goedkeuring vroeg voor de aanpassing pensioenverzekering met reservevorming voor de wettelijke pensioenen van de gemeente- en OCMW-mandatarissen.
Dit punt was vooral een struikelblok voor Lumineus-raadsleden Michel Vanhoyland en Peter Grommen die verblind werden door de gekende namen van Ethias en Dexia waarvoor men nu het vertrouwen vroeg. Zij vonden dat men beter een reserve opbouwde met maandelijkse stortingen op een geblokkeerde rekening bij een door Lummen zelf uitgekozen bank.
Maar schepen Vaes en Burgemeester Wouters wezen erop dat Ethias en Dexia als beste scoorde bij de ingekomen offertes, andere gemeenten en de provincie, gesteund door specialisten, hun vertrouwen gaven.
Bovendien was dit een Europese aanbeveling van de CBFA en de saneringsmaatregelen van de Europese Commissie.
Dit eerst behandelde punt kreeg na een half uur discussie de goedkeuring van de meerderheid. 
Nadat de burgemeester nog even een bijkomend aanpassingspunt, van een vorige gemeenteraadzitting, ter goedkeuring voorlegde wat door de voltallige raad ook goedgekeurd werd.
 
Verder werd de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst hondenvanger goedgekeurd. Vermeldenswaard is de samenwerking tussen de gemeenten Lummen, Herk-de-Stad, Halen, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren die de werkingskosten procentueel delen volgens het aantal inwoners. Halen (9,41%), Heusden-Zolder (32,62%), Houthalen-Helchteren (30,87%), Lummen (14,60%) en Herk-de-Stad (12,50%). Honden gevangen te Halen en Herk-de-Stad worden overgebracht naar het dierenasiel te Tielt-Winge of Sint-Truiden. Voor de andere gemeenten is dat het dierenasiel te Genk. De kostprijs per gevangen hond bedraagt 45 euro.
 
Schepen Betty Luyten schudde even aan de financiën van de gemeente. 
De dienst cultuur is toe aan een nieuwe bestelwagen ter vervangen van de bijna oldtimer uit 1992. Een uitgave geraamd op 12.000 euro excl. BTW.
Ook werd de aankoop van drie tenten, al dan niet bedrukt en de lijst van mogelijke leveranciers goedgekeurd. Raming 12.300 euro excl. BTW.
50.000 euro excl. BTW werd voorzien voor de automatisatie van de nieuwe bibliotheek te Lummen.
En dan kwam het neusje van de zalm in maquette in het midden van de raadstafel te staan. De goedkeuring van het ontwerp, raming en bouwvergunningsaanvraag van een nieuwe gemeenteschool "De Zonnebloem" te Geneiken. In 2010 werd de ontwerper reeds aangesteld en eind 2011 werd het budget vastgesteld.
De interne werkgroepen waren akkoord over dit ontwerp waarin heel wat ruimte en nieuwe afdelingen voorzien wordt.
Geraamd bedrag is 3,1 miljoen euro, waarvan 2,2 miljoen toelagen. Dus geraamd zal dit de gemeente 900.000 euro gaan kosten.
 
Schepen Josee Theunis vroeg even de aanpassing van het subsidiereglement voor de aanplanting en onderhoud van inheemse hagen.
 
Burgemeester Luc Wouters vroeg de goedkeuring van het gewijzigd politiereglement voor het wachtbekken Schulensbroek.
Een wachtbekken onder toezicht van de Vlaamse gemeenschap draagt aan het O.S.M. (beheer Schulens Meer) vanaf 1 januari 2012 de bootregistratie op het Schulens Meer over van de Provinciale Visserijcommissie met een aangepast politiereglement.
 
Voor onderhoud beplanting, grasperken en verharding op woonwijken en speeltuinen voor de werkjaren 2012 en 2013 werd de goedkeuring gevraagd voor het bestek, de gunningswijze en de lijst van aan te schrijven firma's.
 
Verder werd de gedeeltelijke herziening van het BPA Schalbroek en het plaatsen van zonnepanelen goedgekeurd.
 
Schepen Armand Busselen vroeg de goedkeuring van Infraxwerken voor de uitbreiding van de openbare verlichting in de Maria Van Loonstraat en de aangepaste offerte van de waterleidingmaatschappij voor de werken aan de verplaatsing van de waterleiding te Linkhout. Op vraag van de gemeente voor herziening van de (hoge) offerte werd plots de aanpassingskost verlaagd van 211.112 euro tot 90.421 euro. Blijkbaar een waterleidingmaatschappij met een natte vinger.
Gelijkaardig werden waterleidingswerken goedgekeurd in de Meerlestraat voor een bedrag van 68.087 euro.
In beide gevallen kan men men terugvallen op een financiële hulp van het solidariteitsfond voor 75% van de bedragen.
Opvallend was de vrij rustige zitting waarbij meerdere malen eensgezind voor werd gestemd, er maar enkele nee-stemmen waren en vrij weinig onthoudingen. Misschien dat op 14 oktober al de raadsleden eensgezind op één lijst zouden aantreden?
 
Van het vrije vragenhalfuurtje na de zitting profiteerde niemand en burgemeester Luc Wouters floot de zitting af om 21.50 uur.
 
Even volgden we, na de zitting, politiek lopende vuurtjes achterna zodat we wat slimmer autogetrouw naar huis fietsten.
 
Naast de nieuwe partij van Jos De Klerk, zullen ook het NVA en de Groenen te Lummen aantreden. Enkel het Vlaams Belang zal uit de raad verdwijnen en zal het nog niet uitgetelde Lumineus zorgen voor de nodige verrassingen. Buiten het lijsttrekkerschap van SP.a, OCMW-voorzitter Birgitt Carlier, werden nog geen definitieve namen genoemd. 
Door het rustig verloop van deze gemeenteraad hadden we enkel een kort gesprek met ex-VB-raadslid André Camps en nog geen vaste gast tijdens ons programma op dinsdagavond van 19 tot 20 uur. Maar beluisteren we wel iemand op het oog. (GI)

Lummen - Gemeenteraad van maandag 16 januari 2012

Af en toe knetterend
Toch een licht gebakken eitje.

Al enkele maanden is het geleden dat we nog de gemeenteraden van de gemeente Lummen konden volgen.
Bij aankomst, op deze eerste vriesnacht van het nieuwe jaar, zat het afbrokkelende verouderde raadshuis in de stelling voor de restauratie en de uitbreiding van de diensten.

Naast de klassieke bezoekers was de publiekstribune matig gevuld met een vijftal bewoners van de Thiewinkelstraat. Een straat die ook op de dagorde ter sprake kwam.

Burgemeester Luc Wouters opende de zitting met de goedkeuring van de zittingen van 19 en 23 december 2011.
We onthouden hieruit dat in de verslagen het "waarom" van tegenstemmingen niet wordt opgenomen. De geheelonthouders zouden het verslag van de secretaris kunnen aanvullen met hun toevoegingen. Nu gingen ze blijkbaar akkoord met het punt met "onthouding" zonder meer, zonder ja te moeten zeggen. Een verantwoording zou meer duidelijkheid scheppen.

Voorzitter van het OCMW, Birgitt Carlier, lichtte de eerste twee punten toe waarin een kennisgave was van een interne financiële verschuiving binnen het meerjarenplan.
Als tweede punt vroeg ze de goedkeuring van de gemeentelijke bijdrage voor 2012 van 1.513.065 euro, vermits deze bijdrage hoger is dan in het gemeentelijke meerjarenplan voorzien is.
Zonder énige opmerking ging de raad akkoord met beide punten en de opdracht zat er voor haar op.

Daar er geruchten waren dat de beslissing van de gemeenteraad van Herk-de-Stad tijdens hun jongste beslissing, maandag jongstleden, de opzeg van de hondevanger Jos Bervoets wegens klachten stopgezet werd maar nu door de alternatieve meerderheid herzien heeft. Hierbij verdaagde de burgemeester dit punt en wacht op een schriftelijke beslissing vanuit Herk-de-Stad.

Schepen Josée Theunis, verantwoordelijke voor het containerpark, kwam uitvoerig aan het woord en vroeg de goedkeuring van het retributiereglement op het inzamelen in eigen beheer van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark van Lummen. Ook al is de gemeente Lummen aangesloten bij Limburg.net. werd dit niet helemaal gevolgd en wilde de gemeente Lummen autonoom het toezicht op het containerpark opstarten.
Op basis van het gemeentelijk retributiereglement voor het aanvoeren van bepaalde afvalstoffen op het containerpark van 21 december 2009 werd het nieuwe retributiereglement voorgelegd dat in hoofdzaak overeen komt met de retributies van Limburg.net dat opteert voor uniforme prijzen voor gelijke dienstverlening.
Hierna volgden de bespreking van de inrichting van het containerpark, het toegangspasjes, de vaste kern van de twee gemeentelijke toezichters, het waagsysteem van binnen- en buitenrijden, de openingsuren, de betalingsmogelijkheden, de toegestane hoeveelheden gratis afleveren en de tarieven voor de overleveranties. Dit geldt enkel voor de Lummense particulieren. Voor de zelfstandige en zakelijke leveringen van de Lummense bedrijven wordt vanaf de eerste levering aangerekend. Met uitzondering van het 0-tarief dat o.a. autobanden, batterijen, afgedankte elektrische en elektronische apparaten omvat.
De diensten van het containerpark komen naast de regelmatige ophaaldiensten over de diverse deelgemeenten waarbij de inwoners op aangekondigde tijdstippen de voorgesorteerde zakken kunnen buiten zetten.
Dit nieuwe retributiereglement vervangt het bestaande op 1 maart 2012.
Het énige verschil met het provinciale voorstel is dat de gemeente meer gratische groenleveranties voorziet en de hoeveelheid per gezin optrekt van 400 tot 600 kg.
Vanuit de Lumineus-fractie kwam het voorstel ook de gratische asbestleveringen op het containerpark op te trekken boven de 200 kg. per jaar. Dit om de inwoners te stimuleren om deze toch giftige stof zoveel mogelijk uit de woningen en de natuur te weren.
Na een lange discussie werd toch het voorstel van de schepen goedgekeurd.

Verder legde de schepen de politieverordening ter goedkeuring voor betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen waarop de inwoners aangezet worden selectief te sorteren en langs de weg te plaatsen in de daarvoor geschikte plastiekzakken en hierdoor de druk en de gemeentelijke financiële last op het containerpark te drukken.

Burgemeester Wouters vroeg de herziening van de toelage aan Reginaal Landschap Lage Kempen voor de aanleg van de wandeling "Lummense Parels". Daar deze toelage hoger ligt dan voorzien werd nu de totale toelage van 5.595,12 euro goedgekeurd ter vervanging van de vorige beslissing en te voorzien in de begroting van 2012

Met een muurprojectie lichtte burgemeester Wouters het restauratiedossier toe van de Grafkapel van Willigen Glavany. Kapel naast de kerk in Lummen-centrum.
Hieruit onthouden we dat de restauratie 50.369,46 euro excl. BTW geraamd is. Dat de Vlaamse gemeenschap hiervan 60% toelage geeft, de provincie Limburg 20% toelage geeft en de gemeente Lummen het resterende moet bijpassen. Ook nog een niet-gesubsidieerd deel van 2.684 euro excl BTW valt ten laste van de provincie.
Verder heeft de stichting Museum Moffarts 10% van de totaalkost voor de restauratie aangeboden onder voorwaarde dat 80% betoelaagd wordt door hogere overheden.

En dan kwamen de onteigeningsplannen aan de beurt waarvoor het publiek van de Thiewinkelstraat op de zitting aanwezig was en na de zitting de raadsleden uitvoerig te woord stonden.
Schepen Armand Busselen lichtte dit dossier toe dat gaat over de aanleg van fietspaden langs deze rijksweg die loopt vanaf de ring te Lummen tot de gemeente Hasselt en daarbij gronden dienen onteigend te worden. Ofwel in overeenstemming ofwel juridisch volgens het schattingsverslag. Het betreft 118 percelen en gaat over een totale inname van 80a 14 ca.
Aan het gemeentebestuur werd gevraagd dit innameplan voorlopig goed te keuren langs de gewestweg.
Het discussiepunt met de bewoners richt zich vooral op de omgeving rond de school waarbij, volgens hen, een grotere inname zal leiden tot onveiligere doorgang.
De raad keurde dit punt, zoals bij aanvang, goed zodat het openbaar onderzoek kan starten.

Ook kreeg schepen Busselen de goedkeuring van de offerte voor uitbreiding van het waterleidingnet in de Dellestraat. De offerte gaat over 13.172,60 euro. Betaald door het beschikbare in de begroting 2011 en het bijkomende uit de begroting 2012.

De zitting eindigde met individuele discussies van de bewoners van de Thiewinkelstraat met diverse leden van de gemeenteraad.

In elk geval klokte de burgemeester om 21.30 uur de gemeenteraadszitting af en mochten de aanwezigen de vergadering verlaten en buiten gaan vaststellen hoe de mintemperatuur aanvoelt. Want menige auto's waren bedekt met een laagje ijs.

Voor wie nog niet gekrabt had. Een oefening.


Gemeenteraad Lummen - 17 oktober 2011 - Vlot en rustig

De gemeenteraad van Lummen kende op 17 oktober 2011 een vlot verloop.
Om 20 uur opende burgemeester Luc Wouters de zitting met een dagorde van 20 punten en een vrij goedgevulde publiekstribune voor pers, NVA- en groen-verkenners en de twee vast publieksgasten. Ook de raad was met 23 leden voltallig aanwezig.

Via een muurpresentatie belichtte de burgemeester de vermindering van de dubbele uitruk van de hulpdiensten van de civiele veiligheid. Uitvoering van een wet van 25 mei 2007.
Limburg kent drie brandweerzones en Lummen wordt opgevangen door de brandweerzone Zuidwest Limburg. Hiervan fungeerde voorheen het korps uit Heusden-Zolder, met voorpost Tessenderlo, als territoriaal brandweerkorps. De SAH-korpsen voor Lummen zijn Hasselt, met voorpost Herk-de-Stad en het korps uit Beringen. Deze korpsen ressorteren nu samen onder zone Zuidwest Limburg, waarbij getracht wordt dat het dubbel uitrukken vermeden wordt en het snelste korps met de gepaste middelen onmiddellijk zal uitrukken voor de snelste adequate hulp.

Al startte het OCMW reeds in 2009 de uitbating van een lokaal dienstencentrum in zaal 5 van het Oosterhof, dienen zij nog te voldoen over de nodige infrastructuurgoedkeuring om dit reeds bestaande systeem uit te voeren. Dit zal de gemeente een toelage van 30.000 euro opbrengen. Toch stemde de oppositie Lumineus tegen en onthielden zich het VB en Open VLD omdat er geen advies gevraagd werd aan de betrokken raden en men reeds van in 2009 de kans had dit ter goedkeuring voor te leggen.

Schepen Betty Luyten legde enkele aanpassingen voor de aannemer op tafel die reeds gestart is met de bouw van de nieuwe bibliotheek te Lummen. Zowel voor het gebruik van de gebouwen als de tuin.

Met een presentatie belichtte schepen Josée Theunissen het voorstel van de provincie Limburg voor om voor klimaatneutraal de convenant of Mayors goed te keuren, waarbij de provincie in 2020 CO2-neutraal wil worden met een klimaatplan dat komt tot 20% minder CO2-uitstoot. Ook al zijn er enkele moeilijke punten kon de schepen instappen in dit provinciaal initiatief en stelde voor dat ook de gemeente Lummen hierin meestapt.
Er werd over-en-weer gepraat waarbij, voor de goedkeuring, de energiewinning via zonnecellen en de 3 windmolens aangekaart werden.

Heel wat gemeentewegen krijgen een opknapbeurt voor 400.000 euro waarbij de Meerlestraat en de industriestraat een afzonderlijke behandeling krijgen.
De Kammestraat wordt een voorrangsweg mits de goedkeuring van een politiereglement voor de aanleg van kruispuntplateau's op de kruispunten met de Gorenbroekstraat en de Donderbosstraat.

Enkele afgevaardigden werden aangeduid voor gemeentelijke vertegenwoordigingen bij Interelectra en inter-energa.

Na de behandeling van de 20 dagordepunten verzorgde schepen Vaes, met een presentatie, uitvoerig de gevolgen van een eventuele faling of vereffening van het nagelaten restant van de Dexiabank waarbij de gemeenten hun aandelen, effecten en vooral mogelijke inkomsten volledig zien verdwijnen. Voor alle veiligheid werd reeds vanaf 2008 geen bedrag meer voorzien in de begrotingen en verliest de gemeente Lummen hierdoor haar 19.874 aandelen in de Gemeentelijke Holding met een boekwaarde van 540.507 euro. Maar de schepen garandeerde de Lummenaren dat de bank Dexia op zich zeer veilig is voor de inwoners van de gemeente. Wat tenminste hun spaarcenten en rekeningen aangaat. Een geruststellende boodschap naar de bevolking toe.

Raadslid Peter Grommen van de oppositiepartij Lumineus legde de vinger op de gevoelige plek door een interpellatie met de vragen of de gemeentelijke problemen voor de gemeente Lummen geen onverwachte verrassingen in petto had en de gemeente voor de toekomst financieel zwaar op de proef zal stellen.
Hij omschreef ook de problematiek rond de Gemeentelijke Holding, de energische tariefpolitiek van de GREG die voor vele miljoenen minder inkomsten zal zorgen en de nieuwe financiële belaste tussenkomst van de gemeente in de pensioenen van hun ambtenaren.

Na de zitting werden er nog enkele vragen gesteld waarbij fractieleider van Lumineus, Michel Vanhoyland, vragen had bij de onderhandelingen met betoncentrale Everaerts te Linkhout waarin hij stelde dat overeenkomsten op papier nog altijd beter waren dan mondelinge afspraken.

Het eigenaardig stemgedrag van de oppositie te Lummen valt op met stilzwijgende nee-stemmen en onthoudingen. Eenmaal werd bij een nee-stem de reden hiervan toegelicht, terwijl er bij de onthoudingen nooit een toelichting kwam terwijl toch daar juist het "waarom" op zijn plaats zou zijn. Slechts enkele punten werden unaniem goedgekeurd.

Iets voor 22 uur klopte burgemeester Luc Wouters de raadszitting af en togen verschillenden naar… Jawel!

Interviews hadden we met burgemeester Luc Wouters en Eerste Schepen-provincieraadslid Armand Busselen en schepen Guy Vaes. In de radiostudio zetelt vandaag live de Lummense schepen Josee Theunissen.


Maandag 18 april 2011 - Gemeenteraad Lummen - Moet er nog zand zijn? 

Als lokale radio was het op de gemeenteraad van 18 april 2011 te Lummen erg delicaat om een correcte weergave te brengen van wat de raad voor één punt in ruim drie uren uitvoerig wist te vertellen en werd het een dinsdagochtend-kuur toen de voorzitter de raadszitting afsloot. 
Ook vonden we het, in het belang van alle betrokken partijen binnen als buiten de gemeenteraad, niet gepast vluchtig en vervroegd zomaar een inhoudelijk verslag hiervan te publiceren omdat er op het jumpingterrein nog drukke wedstrijden geleverd werden en volgend 1 mei-weekeinde naar een hoogtepunt moet groeien.
 

In elk geval kwam men op 18 april tot de vaststelling dat, de kranten al uitvoerig aandacht hadden besteed aan dit gebeuren en dat de aanbrenger van het bijkomende punt op de dagorde, raadslid Peter Grommen van oppositiepartij Lumineus, die reeds lang met deze problematiek bezig was, zijn sterke bezorgdheid uitte over het milieu en natuurbehoud te Lummen, anderzijds het recreatieve uitbouwen in de gemeente niet in de weg wilde staan en vooral tijdens deze raadszitting erg uitvoerig voorbereid uit de hoek kwam. Ook al kijkt hij wat angstig uit naar de toekomst van de natuurgebieden waarin deze recreatie plaats vindt en uitdeint, met de bedoeling zelfs nog grootser projecten naar de gemeente Lummen toe te trekken. In elk geval beklemtoonde hij twee belangrijke punten: dat de uitgebreide wegverharding met bouwafvalresten en het bomen hakken ongepast waren in deze natuurgebieden 
én de manier waarop de bevoegde diensten voorbijgegaan werden om deze werken uit te voeren en er eigenlijk door de gemeente - speciaal gericht op de burgemeester als persoon - zonder vergunningen werd tewerk gegaan. 
Dit werd allemaal onderlijnd met een projectie van plannen, documenten en foto's.
In elk geval Peter Grommen schoof een uitvoerig gedetailleerd agendapunt ter stemming naar voren waarbij de manier waarop men tot de uitvoering van deze werken en het vergunde gebruik van de materialen betwist werden en dat het verantwoordelijke gemeentebestuur in zijn taken hiervoor helemaal niet gekend werd. 
Dat er evenmin een verkeersplan naar de toekomst ter bespreking op de gemeenteraad werd voorgelegd. 
Met tenslotte zijn globale bezorgdheid naar de toekomst over het natuurbehoud van deze waardevolle natuur- en bosgebieden. 
 
Als antwoord wist burgemeester Luc Wouters zich eveneens uitvoerig te verdedigen door te stellen dat het hier, stedenbouwkundig, ging over een openbare weg - de Bovenstraat - die sinds 1841 onder de onderhoudplicht van de gemeente kwam en dat er geen onwettelijke werken, wel onderhouds- en veiligheidwerken, werden uitgevoerd. 
Integendeel werden een drietal samenkomsten georganiseerd met de betrokken partijen en verantwoordelijken ter verbetering van het gebruik en de veiligheid voor de organisatie en de bewoners in het gebied waar toch ruim een maand lang jumpingactiviteiten van internationale allures plaats vonden en nog tot en met het komende weekeinde doorgaan.
 
Ook de voordelen voor de gemeente Lummen, zijn handelaars en de bewoners werden hierbij aangestipt.
 
Als derde betrokken spreker wist eerste schepen Armand Busselen - SPa-coalitiepartner met CD&V in de meerderheid, collegiaal toe te geven dat hij zich in zijn schepentaken van openbare werken en volksgezondheid voor deze werken door de burgemeester voelde voorbijgestoken en na kennisname met mekaar besproken hadden, maar belichte ten stelligste dat hij zich voor zijn eigen schepentaken tenvolle inzette, maar, spijtig genoeg, helemaal niets afwist van deze uitgevoerde werken. Hij adviseerde dan ook ter verzachting om enkele zinnen in de door Peter Grommen aangeboden tekst ter stemming aan te passen. Wat ook gebeurde met toestemming van de indiener.
 
Zowel meerderheid als oppositie stemden eensgezind voor deze aangepaste teksten van Peter Grommen. Ook de zwaar geviseerde burgemeester stemde voor.
In ieder geval was dit punt niet aan zijn laatste gemeenteraad toe en wordt letterlijk en figuurlijk vervolgd. 
 
Uit de uitvoerige bespreking van dit punt haal ik informatief toch even enkele opmerkelijke feiten naar boven. Ook al ligt dit erg gevoelig voor de geloofwaardigheid en neutraliteit van een lokale radio. Vooral omdat de recreatieve jumping nog steeds gaande is en naar het komende topweekeinde toegroeit. 
Dus niet het ideale moment om dit negatieve aspect aan de internationale verlangens van de jumping uitgebreid toe te voegen en tenslotte dat alle partijen op de raad met de allerbeste bedoelingen meenden te handelen. Hierdoor rees toch voortdurend bij mij de vraag van: dat niemand van de diensten en het bestuur blijkbaar op de hoogte waren van het gebeuren daar er toch reeds in dat gebied in 2010 onvergunde werken werden uitgevoerd en op 28 mei 2010 de opdracht werd gegeven tot herstel van deze nietvergunde werken waaraan tot op heden geen enkel gevolg gegeven werd, omdat, naar verluid, niet gezegd werd wie dit herstel zou moeten uitvoeren. Een echte Belgische oplossing. Iemand streng veroordelen, waarna je de volgende dag gezellig in een café naast zit.
 
Deze gebruikte natuurgebieden Willekensberg en Goeren overkoepelen het recreatieterrein van de jaarlijkse jumpingactiviteiten waar de parcours, parkings en toegangswegen een hoofdrol spelen voor een mogelijke verdere uitbouw van deze internationale bekendheid voor de gemeente Lummen in de wereldbekende paardenmiddens. Bovendien had Lummen er reeds meerdere internationale bekenden en aandacht aan overgehouden.
 
Maar wie de voorkeur geeft aan de vogeltjes en de bloemetjes zei Toon Hermans ooit. De mens is namelijk een toomloos dier. Wat men van paarden niet altijd zeggen kan: 
 
• Deze natuurgebieden vallen onder de decreten van natuur- en bosbeheer. Terwijl vanaf 1841 de gemeente het onderhoudsbeheer van deze huidige meestbesproken Bovenstraat - buurtweg of openbare weg - toegewezen kreeg. Nogal hilarisch lang geleden. Maar nooit aangepast aan de huidige situatie en het land België bestond al 11 jaar langer. Alhoewel Limburg zich pas loskoppelde van het Nederlandse Maastricht in 1845 en echt toetrad tot het Vlaams gedeelte van dit Belgenland. Vandaag recordebel zonder regering ook misschien spijt heeft van toen.
 
• Tijdens deze wegverharding van de Bovenstraat over 740 meter werden eveneens heel wat bomen verwijderd of bijgesnoeid.
 
• Dat als beginkost, naast de reeds gedane uitgaven voor de gemeente, het huidige grondonderzoek met zo'n 6.183 euro zal stijgen en zo'n 4 weken kan duren. De eindafrekening zal heel wat zwaarder uitvallen.
 
• Dat dit natuurgebied ligt in een vogelrichtlijngebied en er net in het vogelbroedgebied deze intense jumpingactiviteiten plaats vinden. Heel duidelijk: de vogels zitten letterlijk en figuurlijk met een ei.
 
• Dat de jumpingterreinen geprangd liggen tussen de onuitbreidbare receatiegebieden van de Lummense natuurgebieden Willekensberg en Goeren.
 
• Het gebruikte materiaal wordt al jaren op diverse plaatsen, door dezelfde leverancier over de ganse gemeente geleverd met een eerste veiligheidsattest van VITO waarbij het Asbestgehalte van 25 mg per kg ruim onder de toegelaten 100 mg ligt en de eerste schepen met de hand op het hart verklaarde dat hij in naam van zijn functie voor volksgezondheid kon verklaren dat er geen enkel gevaar was voor de volksgezondheid.
 
• De periode van de jumping is voor de handelaars van Lummen en omgeving de meest commerciële van het ganse jaar.
 
• Bij navraag was er dit jaar nog geenenkele klacht voor en tijdens de Spring-activiteiten binnengekomen. Terwijl voorgaande jaren er meerdere klachten en beschadigingen waren.
 
• Er werd geopperd dat een volledig en degelijk verkeerssignalisatieplan voor deze jumping ter bespreking aan de gemeenteraad zou moeten voorgelegd worden.
 
• Omwille van de veiligheid voor het weggebruik werd dit jaar de toegang naar de jumpingterreinen voor vrachtwagens en bezoekers losgekoppeld. Blijkbaar met succes. 
 
• Brandweer, politie en veiligheidsdiensten hadden hun zegje tijdens drie voorbereidende vergaderingen waarbij op 11 februari 2011 de definitieve beslissing viel voor uitvoering van de werken. 
Er werden geen verslagen van deze vergaderingen gemaakt. Dus ook niet teruggevonden. Ieder nam nota's van zijn of haar toegezegde opdracht.
 
• Vermits deze jumping aan zijn 19de uitgave is, betekent het eveneens dat de problematiek reeds jaren in vraag werd gesteld en naarmate de aangroei van deze activiteiten ook uitgroeide tot een hoogtepunt vorige jaar 2010, waarin zowel de jumpingorganisatie, de bewoners als de veiligheidsdiensten de vinger op de problematieke wonde legden en waarschuwden voor mogelijke gevaren.
 
Tot slot mogen we zeggen dat alle partijen recht hadden tot spreken en het belang van goed en kwaad moeilijk te scheiden waren daar de klemtonen van hun betoog verschillend lagen.
In elk geval behartigde het bijkomende punt duidelijk, op de puntjes van de wet, de belangen van het milieu en de natuur en de mogelijke misstappen tot uitvoering van deze werken.
Anderzijds was de verdediging vooral gericht op de praktische uitvoering om een internationaal belangrijke gebeurtenis voor Lummen en zijn bevolking nog een toekomstige hoop te geven.
 
Maar best laten we de drie betrokkenen tijdens de gemeenteraad: raadslid Peter Grommen, Eerste schepen Armand Busselen en burgemeester Luc Wouters zelf aan het woord.
 
In elk geval vervielen de anderen van de 16 puntentellende dagorde in het niet, na dit als eerste. Een terloopse opmerking was niet uitgesloten maar meestal stemde meerderheid voor met onthoudingen van de oppositie. (GI)

Maandag 21 maart 2011 - Gemeenteraad Lummen Lentemoe

De gemeenteraad van Lummen op maandag 21 maart 2011 had wel weer z'n twee vrouwelijke schepenen op het appel, maar kampte blijkbaar met een verwachte lentemoeheid.

Al liet vooraf de dagorde met 12 vrij vriendelijke punten ons in de waan van: "binnen het kwartier verkennen we hier terug de parking of de pub".
Maar nee, VB-er André Cams wist ons traditiegetrouw punt-ueel op elk onderdeel de aandacht te trekken. Op houtmachines heeft hij het zeker niet, want wie kent nu iets van houtmachines bedienen en voor kinderachtige speeltuigen voelde hij zich te soepel… En van het gebeuren rond de bibliotheek kon hij een boek schrijven.
 

Schepen Betty Luyten kwam even uit haar hoekje binnenzeilen en werd maar heel even opgewarmd door raadslid Michel Vanhoyland (Lumineus) die het niet dadelijk nodig 8e om een binnenhuisarchitect aan 7% ereloon tot 20.000 euro toe te schuiven voor de inrichting van de toekomstige nieuwe Lummense bibliotheek die al met zo'n 325.000 euro in de begroting geplant stond.
 
Dadelijk daarna werden een hoopje ontwikkelde vraagtekens uitgestrooid over schepen José Theunissen die met haar 9 ontwikkelingsverenigingen even het noorden kwijt was toen Damiaan voorbijwandelde en vroeg waarom hij niet en de anderen wel? 
En toen ze vertelde dat reeds de helft van de 5.000 begrootte euros gingen naar de aanwezige ontwikkelingshelpers, was even de zee te ver, te diep en te breed en kwam de hulp uit de vaderlijke stoel toen ook nog Japan binnensmolt. Het ging toch niet dadelijk om de Lummense behoeftigen, maar de grenzeloze arme sukkels. 
Rood, groen of zwart, de burgemeester voelde nattigheid en wist diplomatisch het punt naar een volgende liefdadigheidvergadering te sturen en trok de gele kaart. Dokters moesten we nog niet sturen. Maar die pikuur zat.
 
Een notaris kreeg globaal de zegen over enkele praktische administratieve punten. En zo konden enkele raadsleden en het vijfkoppige publiek even op adem komen en hun glazen vullen.
 
Met punt 10 werd de stekker in het stopcontact gestopt, lichtte schepen Armand Busselen (SPa) even toe, wist ons te vertellen dat we nog niet uitgepraat zijn over de onlangs gepubliceerde groene energiebelasting van zo'n 80 euro omdat de zonnecellen zo goed in de markt lagen. Ook al moesten vandaag enkele gemeentelijke afgevaardigden enkel maar voor de algemene vergaderingen aangeduid worden voor Interelectra, Inter-Media en Inter-Energie wist de vandaag meest ijverige oppositieploeg Lumineus de meerderheid te verleiden tot een opsomming van cijfers, letters en eerder begrotingsgezinde getallen. Blijkbaar was de farde met dossierpunten niet of weinig in voorbereiding opengeslagen. 
De miljoenen rolden nu sprakeloos zo over de raadstafels. 
Zelfs zo vlot en duister dat het grootste energiefabriek van Limburg-Vlaanderen-België-Europa zich deze snelheid niet kan permitteren. De meesten lazen en hoorden deze getallen met nog drie nullen bij, lachte raadslid Hermans even de niet-volgende aandacht weg. Niemand lachte mee. Een muurprojectie wist ons wat verbeelding voor te schotelen terwijl het licht uit of aan in de raadszaal een moeilijke beurt maakte.
 
Buiten CD&V-er Ludo Hermans en enkele SPa-coalitiepartners werd het even een wie, wat, waar, hoe, wanneer, waarom… en-zo-voort-race om toch maar de zitpenning wat waarde te geven en mochten de afgevaardigden met deze goede raad van de gemeenteraad naar de algemene vergaderingen.
We willen het niet hebben over de tegens, onthoudingen of de voren… Alle 12 punten werden met meerderheid goedgekeurd. Met uitzondering van de ontwikkelingshulp dan. Die komt weer.
 
Na anderhalf uurtje floot de burgemeester de zitting af en togen de vroede vaderen naar de toog. 
Of nee… 
Opposant Vanhoyland wist, als énig variapunt, in "het uurtje achteraf" de burgemeester nog even te interpelleren over het zo goed als op het randje failliete Genenbos. Dan hebben we het over één van de twee vzw's die deze voetbalploeg tussen zijn rozen rijk was. Konden de spelers trainen? Of niet eens het plein op? Ik zeg u ook maar wat ik van de ver droge bronnen te weten kwam.
De genebosjes stonden in knop, want aan de perstafel werd het een onderonsje hierover met krantenknipsels. Modest haalde ze bescheiden uit zijn binnenzak.
Een foto met het bordje "Te Koop" voor de ruim 1 ha grootte terreinen met een bestuurslid ervoor was het énige bewijsbaar stuk dat uit de hele raadszitting over het gebeuren kwam. 
De vraag of het toch niet goed was voor het patrimonium van de gemeente Lummen om toch maar in te gaan op het aanzuiveren van deze schuldenberg van Genenbos voor deze waardevolle bouwgronden stond niet dadelijk in de meerderheidsagenda van Lummen. Ze wilden het, zoals de burgemeester het vorige gemeenteraad al wist te vertellen, eerlijk spelen op basis van informatieve gesprekken op papier. Vooral het achterblijvend lijstje schuldeisers van de ploeg kwam maar niet op of boven de schepentafel. 
Dus helemaal geen vooruitgang in deze penibele sportieve situatie en op 15 april 2011 zal dus de openbare verkoop plaats hebben van de velden. Tussen haakjes (nog een zeldzaam één-stuk bouwgrond waarop een projectontwikkelaar ruim 70 woningen kwijt kan). De gemeente kondigde bij monde van de burgemeester aan dat Lummen zeker geen interesse had en helemaal niet op deze verkoop zal aanwezig zijn. Er staan al voldoende grote projecten in de Lummense planning. 
 
Ook mijn hoofd en mijn micro waren lentegevoelig. 
Ik kon me geen degelijke vraag van deze zitting ter bespreking aan de raadsleden voorleggen. 
Misschien de vraag aan Open-VLD-Lummen die al voor de tweede opeenvolgende raadszitting geen woord over de lippen kreeg. 
 
Maar nee. Het was 21 maart en de lente lonkte naar de pinten met wolken schuim. 
Bovendien… 's nachts gezond fris én de belofte dat de ganse week met zon overgoten wordt. Ook al werd het Oosten opgewarmd met WO III en zakt Japan stilaan weg.
Goed dat ze ginder nog de Belgen hebben met één boot en 7 F-16-ers. 
Maar dat zal deze gemeenteraad van Lummen nu een andere zorg wezen. Scholl! 
 
Ik ging dit verslag uitdenken en dan genieten van het uitgebreide artikel over de kuskensdans van de Lummense Kim Geybels. 
Een kim aan een snel vervlogen horizon… kwam en ging. Of maakt ze zich op voor een nieuwe roeping? 
Ik heb vroeger ook ooit doktertje gespeeld. Toen bestond nog geen pedofieletijd. Bovendien was ikzelf het slachtoffer. In Herk was het toen 3x troef. 
 
Dus interviews zaten er echt niet in of moest Kim toch straks naar de studio komen? Maar zeker niet over politiek hé. Want den Bart lag niet in haar bovenste kus-schuif.
 
Het wordt dus dinsdagavond van 19 tot 20 uur, geen politiek, maar een ontspannend uurtje "Hitjes op leeftijd" met Werner Michiels. (GI)

LUMMEN - Recreatiezone Linkhout

Maandag 21 februari 2011. Tien voor acht vulde ik het laatste vrije parkeerplaatsje, naast de vernieuwde kiosk, op de markt te Lummen. Om acht uur begon er mijn eerste gemeenteraadszitting te Lummen. Net op tijd scharrelde ik, naast Modest, ook het laatste zitplaatsje van de nokvolle publieksruimte in de raadszaal. De raadsleden druppelde gewoontegetrouw net op tijd binnen.
Ter informatie even vertellen dat de gemeenteraad van Lummen bestaat uit 23 raadsleden. 10 CD&V, 6 SPa, 4 Lumineus, 2 Open VLD en 1 VB.
Het schepencollege bestaat naast de burgemeester (CD&V) uit 3 CD&V-schepenen en 2 SPa-schepenen waaronder vermoedenijk Armand Busselen als ancien van de vrij jonge club raadsleden. OCMW-voorzitter is SPa-er Birgitt Carlier.

Burgemeester Luc Wouters opende de raadszitting met drie verontschuldigingen. De dames-schepenen Betty Luyten, Josée Theunissen en raadslid Theo Dekoning.

De twintig overige raadsleden zetten zich schrap voor de zeventien punten tellende dagorde, terwijl de in sportkledij gehulde voetbalclub KWS-Linkhout vanaf de publiekstribune toekeek.
Voor de eerste keer zoveel publiek tijdens deze legislatuur constateerde de burgemeester later, terwijl mijn buurman oud-schepen Modest Snyers, die er meestal alleen als toeschouwer zit, hierin toestemde. Als twee oldtimers onderhielden we ons iets te luidruchtig. Want de pers werd even streng het zwijgen opgelegd. Maar ok. Modest fluisterde me regelmatig toe wie wie was. En dat had ik zeker tijdens een eerste zitting nodig.

Terwijl meestal het venijn in de staart zit startte de raadszitting maar dadelijk met het hijkele punt van het uitvoeringsplan van de recreatiezone Linkhout waarin twee voetbalvelden, een voetbalcantine, parking en een klj-lokaal voorzien werd. Toegedekt met een heus bos voor mogelijke jeugdrecreatie. 14 bezwaarschriften waren binnengekomen.
Met een rood signeerlichtje lichtte de burgemeester de op de muur geprojecteerde plannen toe. Na consultatie van diverse diensten en het gemeentelijk comité voor ruimtelijke ordening GECORO werden de 14 klachten behandeld en het plan mogelijk aangepast.
Dit project was noodzakelijk omdat KWS-Linkhout zonder terreinen zou komen te zitten omdat de eigenaar bouwplannen heeft en een gedeelte van de huidige terreinen zou innemen. Een verhuis was vanzelfsprekend. Het gemeentebestuur steekt met dit plan een handje toe. Na onderzoek naar verschillende alternatieven koos men voor het terrein naast de spoorweg. Op de hoek met de Kapelstraat. Een aanvulling van het bestaande recretiegebied te Linkhout.
Een mogelijk voorgestelde herschikking van de terreinen werd door de overheid afgewezen.
Reacties kwamen er van oppositiezijde VB en Lumineus. Bij de uiteindelijke stemming over het voorliggend definitieve aangepaste plan onthield de oppositie zich en krijgt het dossier 60 dagen de tijd ter goedkeuring van de bestendige deputatie.
In een mum van tijd was de tribune leeg en bleven er nog enkele jongeren en Modest en ik over. Want ook Koen verliet de zitting en startte zijn pc richting Hasselt.

Ook het volgende agendapunt was toe aan een uitgebreide toelichting. Hiervoor was de OCMW-voorzitter Birgitt Carlier aanwezig op de raadszitting en lichtte eveneens met een muurprojectie het OCMW-meerjarenplan 2011-2013 uitgebreid toe. Een mooi uitgebreide handleiding begeleide de toelichting.
Even vermelden dat de huidige gemeentelijke tussenkomst 1.479.574 euro bedraagt. Voor de toekomst had men een jaarlijkse stijging van 2 procent voorzien.
Zoals het een OCMW past concentreerde dit meerjarenplan zich rond de hulpverlening. Reactie bleef niet uit en Michel Vanhoyland begreep niet dat men een personeelsuitgave van 30.000 euro ging doen om 6 personen te begeleiden.
Het gebeurt niet vaak maar Peter Grommen smeet als reactie radio Lorali in de raadszitting omdat het jarenplan, onder voorwaarden, voldoende onderdak voorzag voor het hulpverlenend karakter van de radio. De inrichtings- en onderhoudskosten waren evenwel ten laste van Lorali.
Een duidelijke aanvulling van het initiatief voor een nieuw Woon- en Zorgcentrum vormde eigenlijk de fille rouge van dit meerjarenplan, omdat het huidige centrum aan aanpassing en uitbreiding toe is en bovendien hiervan de leenlast dit jaar afloopt. Een knelpunt waarbij raadslid Vanhoyland een vergelijking maakte tussen de aankoop van een 2PK en een Jaguar. Hij hoorde graag cijfers.
Zoals verwacht werd dit punt meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

Een bijgevoegd punt door Lumineusraadslid Stefan Coenen inzake de oprichting en werking van een solidariteitsfonds voor de Lummenaren ging in rook en onduidelijk op toen men verwees naar voldoende hulpdiensten waarvan lokaal het OCMW-Lummen één was. In de radiouitzending op dinsdag 22 februari tussen 19 en 20 uur kreeg raadslid Coenen de gelegenheid dit punt verder toe te lichten.

Er volgden enkele administratieve punten waarbij ik de raadszaal even kon verlaten en de gemeentelijke toiletten opzoeken. Niet om op mijn gemak te gaan zitten maar wel even telefonisch live, tijden het programma "Moet Kunnen" van Chris Geerts, een korte stand van zaken toe te lichten.

Bij mijn terugkeer in de raadszaal werden nog enkele adminstratieve punten op schermutselingen van de oppositie afgehandeld.
Nog even werd voor de hoeveelste maal aangehaald dat de gemeentelijke afgevaardigden in communales de raadsleden ruimer op de hoogte moesten brengen van hun vertegenwoordiging. Er werd even gebakkeleid over een in- of externe schatter. De verkoop van een stukje grond in het industriepark.
Er was nog even deining over 8 zonevreemde percelen die toegewezen waren maar waarvan 2 kandidaten zich zonevreemd bleben en er zodoende opnieuw 2 percelen opnieuw dienden toegewezen. Door de meervraag stelde de raad voor deze 2 percelen openbaar aan te bieden. Niet dadelijk in de kaarten van de oppositie die vond dat men deze percelen aan Lummenaren moest toewijzen terwijl openbaar iedereen kan aanspraak maken. Toch werd dit punt in een stemming met meerderheid "openbare verkoop" goedgekeurd.

Met het 17de en laatste punt kreeg de Verkaveling "Meldert het Dorp" een "Kruienstraat" toegewezen. Op de reactie waarom geen persoonsnaam of deze naam, kreeg de opposant te horen dat dit een advies was van de Heemkundige Kring met de invullende mogelijkheid in het rijksregister.

Tijdens het vraaguurtje, na de gemeenteraadszitting, werd het verkeerdelijk artikel in de krant, over de financiële redding van de voetbalclub Genenbos door de gemeente, aangehaald.
De burgemeester garandeerde dat de gemeente zowel de ploeg als de jeugdwerking van Genenbos wilde redden mits gegarandeerde voorwaarden waarvan de gevraagde lijst van schuldeisers al enkele weken onderweg is, maar nog altijd niet ter bestemming kwam. Hierop wacht men om de discussie en oplossing voor Genenbos af te ronden door eventuele aankoop van de gronden van de ploeg die eigenaar is, maar liquide middelen tekort komt om de schuldenberg af te bouwen.

De Pub ontving ons met open armen en volle glazen. (GI)