Gemeenteraad Halen - 5 maart 2012 - Bij de vasten: Broederlijk Delen!

Bij de Vasten hoort soberheid. Dus toch even een kerkelijk vraagje van de oppositie in hoeverre de pastoor zijn verhuis naar zijn nieuw appartement mag voorbereiden. Blijkbaar hadden zijn valiezen al enkele malen klaargestaan. Ook de afbraak van de oude pastorie en de nieuwbouw ter plaatse kwamen even ter sprake. Volgens de burgemeester was het interieur van de pastorie inorde maar laten de aansluitingen van de nutsaansluitingen buiten op zich wachten. 

De gemeenteraad bood een sobere dagorde. Slechts 5 punten!  Ook al stonden de pralines aanlokkelijk uitgebreid op de raadstafels. Bij mijn vertrek zag ik dat alles leeg was.
Een raadszitting waarvan het eerste en het laatste punt niet eens besproken werden: De goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 6 februari 2012 en de goedkeuring van het gewijzigd arbeidsreglement waarbij de lokale vakbonden in snelheid iets lager scoren dan de nationalen die af en toe ook willen opvallen met naderende verkiezingen. Het traditionele vragen, antwoorden en mededelingen waren voor na de zitting.

Het hoofdmenu bestond slechts uit één hoofdschotel en liet de eindkruimels aan de verloren gelopen honden die ook Stad Halen rijk is. 
Gelukkig is de rattenplaag van Kortenaken nog net niet de provinciegrens overgestoken. Je weet immers al eeuwen dat Halen één kronkelstreek van samenlopende rivieren en grachten heeft. Vandaar tenminste het voordeel van de afscherming van dat ongedierte vanuit het zuiden. Niet om bepaalde mensenrassen aan te spreken.
Mensen kunnen toch beestig zijn wist de burgemeester er nog als slot vaderlijk aan toe te voegen. Hiermee wees hij vooral op hinderlijk loslopende vakantiehonden en pasgeboren diertjes die ongevraagd en onverzorgd de afgelegen wijde wereld in moesten. Hondenvanger be on your post!

Bovendien kan het alleen in Stad Halen dat een vermoedelijk voltallig aanwezige raadszitting de zitpenning op amper 54 minuten in de pocket was. We misten secretaris Viktor.
Was het niet dat de SPa-fractie nog wat opruimvraagjes en naprikjes over had toen voorzitter  Willy Wuestenbergs de zitting afsloot. Zelfs tijd om te tellen hadden we niet vermits de (eerder gewichtige) burgemeester Willy Neven zijn dagorde aan de pers had doorgeschoven.  Van harte dank.

De inzet van deze raadszitting was één hoofdschotel: geserveerd door kok Jean-Paul. Bij de echte Jean-Paul zou z'n brilletje rond zijn buikje gespannen staan. Maar bij Schepmans, met ontelbare plooien in z'n broek, hing de bril nog net niet op zijn vooruitstekende kin. Een kok uit eigen keuken! Een ontwerper uit eigen stad.

De heer Schepmans nam ruim de tijd om drie projecten op het presenteerblad te kleven(foto). Maakte ook uitgebreid, wat mompelend zonder iemand aan te kijken, van zijn woorden volle zinnen om de raad zijn Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan of GUP "Woonuitbreidingsgebied Zelem" toe te lichten.
Een unieke mogelijkheid tussen de Stationsstraat en de Heidestraat om 54… of waren het er maar 53, woningen neer te planten. 
Het komt er niet op aan. In Herk-de-Stad weten ze daar wel raad mee. 
Voor Halen een driehoeksverhouding tussen het privaat initiatief, de kantonnale bouwmaatschappij van Beringen én de Kleine landeigendom. Het privaat kreeg, tenminste op het voorlopige plan, 15 woningen voorgeschoteld. De Bouwmaatschappij moest zich beperken tot 21 kavels van 4 tot 5 are en de Kleine Landeigendom - om mijn totaal te doen kloppen - mag met de rest kavels van 2 tot 3 aren dit uitbreidingsgebied met sociale woningen en kavels toedekken.
Even wat voorgeschiedenis waarbij de ontwerper ons wist te vertellen dat de private familie niet gewonnen was voor dit project en de gemeente genoodzaakt was om een onteigeningsprocedure in te zetten. Onteigenen kan men enkel met het doel voor openbaar nut. En dat was hier voor het sociale initiatief.
Opmerkelijk nemen we ook mee dat noordelijk de woningen van een prachtig boszicht kunnen genieten. Men wat oostelijker, op de rand van het gebied de ontsluiting en het blootleggen van de Donderbosbeek voorzag. Voor de rest werden de Stationsstraat en Bovenstraat afgeleid zonder een eventueel sluikverkeer toe te laten. Volgens schepen Anita Bullens doktert de stadsraad al sinds 2008 aan dit ontwerp en hoopt, na de openbare keuring, dat dit plan nog dit jaar de definitieve goedkeuring zou krijgen en Zelem zijn laatste uitbreiding toebedeeld krijgen.
De raad was even verbouwereerd… ingedommeld zou ons wat te ver leiden… maar vragen lagen niet dadelijk op iemands tong.
De ontwerper vouwde de plannen dicht en pakte in stilte zijn dik dossier, zijn pc, bril en biezen.
Bij de stemming gingen alle handen eenparig naar omhoog. Eensgezind: Ja!
 
We hadden even de tijd om naar de toekomstbelangen van VBer André Jacobs te vissen. Vooral omdat de partijgenoten in Herk-de-Stad en Lummen via een onafhankelijk zitje een andere partijrichting kozen. Maar André liet ons wijselijk in onze wijsheid. Misschien wordt vissen nog de toekomst. We stellen alleen maar vast dat de hogere VB-besturen zich nog weinig inhielden met hun funderingen én het grote geschut richtte op de nieuwe hoofdstad van Vlaanderen: Antwerpen! Of Janssen, of De wever daar de touwtjes in handen mogen nemen zullen we moeten afwachten tot zondag 14 oktober. De winter zal zich vroeger inzetten dan op anderen jaren. Dit jaar was alvast een heel slecht voorbeeld met die laaste winterprik en vandaag zelfs lichte sneeuw.

De stemming van de 2 voorlopige twaalfden, vooral om het personeel te kunnen uitbetalen, ging vlot de aanpassing van het samenwerkingsakkoord met de gemeenschappelijke hondenvanger vooraf. De burgemeester wist even te melden dat Herk-de-Stad zich hiervan één raadszitting had afgescheurd maar daarna op z'n stappen terugkwam. Zo kom je ook aan meer punten op de dagorde. In 2011 bedroeg de bijdrage van Halen 3.200 euro en voor de toekomst neemt de stad 9,41% voor haar rekening.
 

Tijdens het vragen(v)uurtje was het vooral de SPa, dit keer erg sober, die de schepen van Jeugd André Vanmechelen even wist te testen met het opvragen van de uren van de gemeentelijke hulp bij het Springtime-festival met een korte link richting Rock-Herk. Ook de heraanleg van het park met de petanquebaan voor senioren en de overbelasting van het scateboardpark kwamen niet voor de eerste keer ter sprake. Er werd vooral gewezen op de zware financiële uitgaven voor de stad en het herleiden van de overlast tot een minimum voor de omwoners.

Ook de schepen van Openbare werken Erik van Roelen werd even gewezen op enkele mankementen op de Halense wegen. Vooral de verbinding tussen Halen en Loksbergen deed een raadslid tussen de zetels van de autobus belanden bij een wegversperring.

Even vermelden dat blonde krullenbol Josiane Vanthienen als OCMW-voorzitter toegevoegd en aanwezig was op de zitting. Maar de handen moest thuis houden. Ik bedoel om te stemmen. Ook dat effectief stad Halen 4 dames in de raad telt. Dat het oudste raadslid 79 lentes telt en opnieuw zal deelnemen aan de komende verkiezingen van 14 oktober en het jongste raadslid z'n ouderdom niet wilde bekend maken.

Zo rekken we toch nog van een korte zitting iets langs. Misschien heeft dat wat te maken met de rekker rond het uiterst lijvige dossier van de ontwerper van het uitbreidingsgebied van Zelem, Jean-Paul Schepmans.
Volgende raadszitting niet op 1 maar op maandag 2 april. Je weet maar nooit welke vis men anders te water zou laten.

Langer dan de zitting zelf duurde bleven we nog wat napraten en mogen we 1ste schepen Erik Van Roelen welkom heten in de studio op dinsdag van 19 tot 20 uur.
 
Voor de politieke toekomst van Stad Halen kunnen we zeggen dat het gezamenlijk kartel "Inzet" aan zijn laatste maanden toe is. Burgemeester Neven nog niet beslist heeft of hij nog opkomt. Alvast niet meer als kandidaat-burgemeester. Dat Open VLD, CD&V en SPa afzonderlijk voor de kiezer verschijnen. Dat groen en VB wellicht uit de boot vallen en dat het NVA als nieuwkomer in Halen de Vlaamse Leeuw zal zingen. (GI)

Gemeenteraad tikt de 4 kerkfabrieken van Halen op de vingers.

De gemeenteraad van Halen telt 19 gemeenteraadsleden, waarvan lijst Inzet 12 verkozenen heeft, SPa-groen 6 raadsleden en het Vlaams Belang 1. Volgend jaar komen er hier te Halen ook 2 raadsleden bij en komt het totaal op 21.
Vanzelfsprekend had lijst inzet in 2006 voldoende om alleen te besturen met burgemeester Willy Neven als opperhoofd. Gevolgd door schepenen: Erik Roelen, Anita Bulens, Freddy Pans, André Vanmechelen en Josiane Vanthienen.
Als voorzitter van de gemeenteraad leidt Willy Wuestenbergs van Inzet de zittingen. Geflankeerd door secretaris Viktor Verhemeldonck.

De dagorde van de zitting van gisteravond, 3 oktober 2011, telde zo'n 15tal punten en voorzitter Verhemeldonck wist deze vlot af te handelen.
Opvallende punten, met een uitvoeriger uitleg, waren weggelegd voor burgemeester Willy Neven die deze punten uitvoeriger toelicht in het audio-interview dat we hadden na de raadszitting die afsloot met het vragenuurtje waarin de SPa-groen-oppositie zich het meest uitgebreid toonde.

De drie hoofdpunten van de dagorde die burgemeester Neven voor zijn rekening nam gingen over financiën, verkeer en brandweer.

Vooreerst moesten de rekeningen van de 4 kerkfabrieken van Zelk, Zelem, Loksbergen en Halen goedgekeurd worden. Dit gebeurde niet omdat de burgemeester dit uitgebreid argumenteerde dat, hoe moeilijk de nieuwe wetgeving hierrond ook was, de kerkelijke schriftgeleerden de werkelijkheid heel anders naar voor brachten dan in werkelijkheid en merkelijke invloed zou hebben op het opmaken van de volgende begrotingen. Dit ten nadele van de gemeentekas.
Zo kwam hij tot de vaststelling dat bij allen bewijsstukken ontbraken. Dat er onreglementaire herbeleggingen gebeurden. Dat ondanks de ruime gemeentelijke tussenkomsten, elk kerkfabriek een ruime spaarpot heeft en dat zelfs twee kerkfabrieken vergeten waren om de gemeentelijke bijdrage in rekening te brengen. Wat natuurlijk het resultaat volledig scheef trekt.
Hierdoor is het duidelijk dat het gemeentebestuur geen of weinig zicht had op de financiële toestand van de 4 kerkfabrieken.
Met eensgezindheid van stemmen werden de rekeningen niet aanvaard, mits de uitvoerige overzichtelijke opmerkingen van de burgemeester.

Als tweede punt ging het over de snelheidsbeperking of -plicht op het gedeelte tussen Diest en Herk-de-Stad of de N2, waarbij het kruispunt aan de Liebroekstraat als zwart punt werd aangeduid, de Vlaamse Gemeenschap dat ook aanvaardde maar nog niet de middelen had vrijgemaakt om hieraan iets te kunnen doen. Blijkbaar kan dit nog even duren. De raad stelde dan ook voor om zeker al snelheidsbeperkingen tot 70 km./u. in te voeren.
Met in de toekomst verkeerslichten aan de Liebroekstraat en eventueel een rond punt waar nu verkeerslichten richting Zelem staan.
Daar men zinnens is tussen Hasselt en Diest de driebaansweg over de ganse lengte te herleiden tot 2 rijvakken, waarvan de middenstrook als afslagmogelijkheid of met groenbeplanting veiliger moet worden. Bovendien zal het advies ooit komen dat men van Hasselt tot Diest max. 70 km. per uur mag rijden en de belangrijke aansluitwegen met de nodige signalisatie aangeduid worden.
Ook over dit punt was eensgezindheid.

Als derde punt kwam(en) nog maar eens de brandweerdienst(en) ter sprake. Daar Halen ingedeeld werd bij de sector van zuid-west-Limburg was de gemeenteraad verplicht z'n goedkeuring te geven aan de samenwerking met de brandweer van Hasselt die toegewezen was aan deze sector. Halen als énige nog steeds protesterend voorlopig, tot de Vlaamse regering na onderzoek een definitieve toewijzing zou geven.
De obstructie van Halen was vooral gericht op de optimale veiligheid van zijn inwoners, wat zij in vraag stelt voor het snelle en adequate dienstverlening van de dringende tussenkomsten. Vooral omdat de Brabantse brandweer van Diest de overstromingsproblematiek van Halen sinds jaren optimaal bestreed en zich daar ook speciaal voor had uitgerust plus hun snelle bereik voor de afgelegen uithoeken, zoals ondermeer voor Loksbergen.
Om toch de veiligheid niet in het gedrang te brengen stemde de volledige raad voor dit advies van de Vlaamse regering.

Voor de andere punten waren er sporadische tussenkomsten van de oppositie. Net zoals tijdens het vragenhalfuurtje na de zitting.

Om 21.20 uur tikte de voorzitter de raadszitting af met de melding dat de volgende gemeenteraad doorging niet op de eerste, maar wel tweede maandag of 14 november om 20 uur.


HALEN - Gemeenteraad 6 juni 2011 - 20 uur

Mijn eerste gemeenteraad te Halen zit er op en verliep in een gemoedelijk onderonsje in de huwelijkszaal van het prachtige nieuwe en ruime polyvalente culturele centrum "De Rietbron" tussen Sporthal en het OCMW-Politie-onderkomen te Halen. 
Geflankeerd door ons kroningspaar aan de muur en een kleurrijk bevlagde vergaderhoek. De foto spreekt voor zich. Verslaggever Luc zat in het midden van de Belang-stelling in het vizier van de burgemeester. Voor de volledigheid ook nog even vertellen dat het publieksgestoelte bezet werd met naast mij een DNA-verkenner voor de toekomst. Zes publieksstoelen! Dus meer volk word er nooit verwacht.  

Het 16-puntenprogramma van de dagorde werd in minder dan een uur afgewerkt. Terwijl het losse vragen(v)uurtje een langer leven beschoren was. Maar daarin ging het dan vlot van grasspriet tot Dexia-miljarden. Alvast één bank vooruit voor André. Want de burgemeester kon er met een glimlach in komen.

Voorzitter Wuestenbergs, secretaris Verhemeldonck, burgemeester Neven en de 6 schepenen werden geflankeerd door lijst Inzet enerzijds en de oppositie SPa en Vlaams Belang overzijds.

De raad te Halen bestaat uit een meerderheid van 12 Inzet-verkozenen, 6 SPa-verkozenen, waarvan naar verluid groenvertegenwoordiger Wouters bijna nooit aanwezig is en één Vlaams Belanger die de Bel20 wilde beïnvloeden door een beursgenoteerde bank een kleinere maat schoenen aan te passen. 
Of in totaal telt de stad Halen 19 gedienstige huisvaderen en -moederen. Drie dames, waarvan één schepen en één OCMW-voorzitster, om correct te zijn. Dus vrouwen: denk aan volgend jaar! Want dan word het vijf voor 12. Nu al!

De bespreking van de dagorde kende een rustig, bijna slaperig verloop hé Luc? en buiten enkele losse vraagjes van de oppositie - zelfs geen prikjes - kon men spreken van gemoedelijkheid, zonder spanning. Een teken dat de raad in zijn geheel dicht bij mekaar staat om gezamenlijk één doel na te streven. Het wel en wee van hun gemeente, of beter, stad Halen.

Uit deze besprekingen onthouden we heel kort bij monde van financiën-verantwoordelijke burgemeester Willy Neven dat de stad Halen 782.630 euro bijdraagt aan de lokale politiezone West-Limburg. Verder werd het gewijzigde en de tussentijdse evolutie van het sportbeleidsplan 2008-3013 en het jaarverslag 2010 goedgekeurd. Sportschepen Vanmechelen beantwoordde enkele korte vragen.

Een verlenging van drie jaar voor de gemeentelijke basisschool Zelem met de scholengemeenschap Beringen-Lummen werd goedgekeurd. 

Enkele benoemingen en plaatsvervangers werden goedgekeurd. Dit voor de gemeentelijke basisschool te Zelem, vereniging Limburg.net, Igl en Cipal.

Er werd goedkeuring verleend voor het opstellen van een lokaal toewijzingsreglement voor het verhuren van sociale woningen voor senioren van 65 en ouder. Schepen Bullens bracht naar voor dat het in eerste instantie ging over 10 goed bereikbare woningen in het centrum en dat de verdere bespreking zou gebeuren met de Bouwmaatschappij en het OCMW.

Even werd er gelachen met de wijziging van een zwakwerkend gemeentelijk managementteam. Sommigen begrepen het.

Verder wordt gewerkt aan de definitieve vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Omgeving Zelk" waarna men kan overgaan tot de verkoop van de pastorie van Zelk.

Om een vervoeronderneming volledig inorde te brengen voor zijn gebruikte bestemming werd het KMO-BPA gewijzigd waarbij een niet-gebruikte weg definitief van het plan verwijderd werd.

Voor de afwisseling in de stemmingen zorgde André meestal voor de uitzonderlijke onthoudingen.

Tijdens het vragenuurtje werd uitvoerig ingegaan op beslissingen uit het schepencollege en het dagelijkse leven in de drie deelgemeenten.

Om bewijzen te staven zouden zelfs foto's uitgewisseld worden. 
En zo werd elke discussie tot de kleinste woordenwisseling herleid. 
De problemen rond het groeiend Springtime-gebeuren in het centrum werden omzichtig aangekaart zonder gevolgen voor directe beslissingen. 
Meestal was "we zullen het verder bekijken" voldoende om een volgend bermpje te beklimmen.

Mijn aandacht was even de andere richting uit toen men besliste om na het vragenuurtje even een gesloten zitting te houden. 
Genoeg voor mij om even rechtstreeks in "Moet Kunnen" op radio Lorali met Chris Geerts de stand van zaken door te spelen. Maar het werd een telefonische hindernis met onderbrekingen van GSM-kant.

Om 22 uur legde voorzitter Wuestenbergs iedereen het zwijgen op en sloot even later secretaris Vic de Rietbron af. Vanaf deze drooglegging zwermden de raadsleden naar innerlijke vochtiger oorden. Eric kreeg ik in mijn wagen voor de micro. André moest ik even langs het schuim van een bierbolletje in het cafetaria van de Koekoek gaan beluisteren. Buiten regende het.

En zo kregen op deze 6de juni 2011 onze patatten en andere groenten hun eerste gretige zegen met een donderslag. (GI)