Gemeenteraad Herk-de-Stad - 12 maart 2012 - Je mag één keer raden!

Met een normale dagorde van 14 punten en traditiegetrouw 4 bijkomende punten zou dit allemaal tot de keuken van een normale gemeenteraad moeten horen. Zelfs met een voorafgaandelijke presentatie van Johan Van Overbeke, coördinator van WWL (Wonen in West Limburg) zou dit niet anders mogen. Hij hield zich mooi aan het beschikbare tijdsschema. Maar toch laat ik je raden?
Juist! De twee laatste punten van de dagorde zwommen de maandag uit, richting volgende verlengde raadszitting op maandag 19 maart en mocht een gedeelte van het publiek op hun honger blijven zitten en een weekje in verwachting uitrusten.
Als in een spannende triller was de overvolle publiekstribune tot in de lift en op de trappen gevuld met meer dan geïnteresseerde toehoorders. We merkten heel wat Herkse rockers en volleyfreaks op. Maar ook enkele al maanden onbegrepen voelende bewoners van het Daelersveld waren gekende gezichten.

Vooral deze laatsten moesten zich, bij de aanvang van de zitting, wat ongemakkelijk voelen bij de voorstelling en presentatie van "Wonen in West Limburg". Een nieuw intergemeentelijk project in & voor Halen, Herk-de-Stad en Lummen. Want voor hen had aangenaam wonen in Herk-de-Stad een heel andere betekenis.

Na deze eerste kennismaking met coördinator Johan Van Overbeke kon voorzitter Laurens Appeltans de raad nog even vragen of er twee bijkomende punten met hoogdringendheid aan de zitting mochten toegevoegd worden. Eenparig stemde de raad er mee in.

Twee uitgestelde punten van de vorige zitting staken het vuur aan de lont want SPa-fractieleider Stefan Stevens was gebeten op de NVA-fractieleider over een van haar vroegere tussenkomsten. Onder de gezegende titel van "Huishoudelijk reglement: het neerleggen van stukken ter staving van officiële standpunten of adviezen" nam Stevens Karolien Grosemans nogal scherp op de korrel door te stellen dat aangehaalde adviezen van gemeentelijke instanties of raden op de raadszitting schriftelijk dienen neergelegd te worden. Zo ging het vooral over het aangehaalde advies van de politieraad over de klachten rond de hondenvanger. Karolien Grosemans merkte op dat het ging over het advies van een politiebeambte en niet de politieraad en haalde in een tegenreactie heel wat voorbeelden aan waarin de SPa de laatste raadszittingen voortdurend uit de bocht gingen. Adviezen van raden dienen niet door een oppositie, maar wel door de opstellers van de dagorde van de gemeenteraad in het dossier te zitten. Niet andersom. Want over de klachten tegen de hondenvanger werd niet één letter op papier in het dossier gevonden, ook al werden klachten bij politie en gemeentebedienden naar voor geschoven en beperkte het aangehaalde "vertrouwen" zich tot onbewijsbare woorden.
Met 9 voor-stemmen en 12 neen's schoof dit eerste punt onder de onderste schuif in de prullenmand.

Ook het tweede uitgestelde punt van de SPa over de "werking van de commissie van de decretale graden" werd door voorzitter Appeltans vlot naar hetzelfde mandje verwezen. Toen dit eind verleden jaar behandeld werd lag de keuze van het voorzitterschap van de commissie in een onbesliste knoop tot uitstel gesluisd. Vermits de voorzitter van de commissie de vergadering samen roept, maar zonder voorzitter, deze commissie vanzelfsprekend niet van start kan gaan.

Tijdens de behandeling van de begrotingswijzigingen werd een uitlopende discussie gevoerd en vielen wederzijds de eerste nogal aangescherpte woorden. Ondanks heel wat amendementen zorgden de meningsverschillen bij de oppositie er voor dat de meeste amendementen eenparig verworpen werden en de beide begrotingswijzigingen goedgekeurd door de mallemolen gechast.

Zoals bij de andere gemeenten Halen en Lummen werd het politiereglement voor het wachtbekken Schulens Meer goedgekeurd. Hierin schuift de provinciale visserijcommissie enkele verantwoordelijkheden terug in de schoenen van de lokale vereniging van het meer. (OSM)
De blauwe alg verkleurde niet en wachte de zon af. Nu wetende dat de (zware) bezoedeling van het meer aan de basis ligt, maar onbetaalbaar om tot een bodemzuivering te gaan. Op vele plaatsen is de bodem bedekt met zo'n viertal meter dikke laag vervuilde modder waarbij hierdoor het wachtbekken tot de helft doeltreffend is.
De vissen en recreanten heten u van harte welkom.

Schepen Guido Ector kreeg de gelegenheid om een pintje te gaan drinken. Hij was immers betrokken partij bij de behandeling van het volgende punt. "Rock Herk"! Ook al mocht de schepen, zonder deelname aan de discussie, de zitting volgen vantussen het publiek, koos de voorzitter voor de zekerheid. En zo verliet Ector de dakverdieping en kon een ellenlange, niet altijd duidelijke woordenwisseling, plaats vinden. Ook al stond iedereen met hart en nieren achter de organisatie van dit rockfestival, waren de meningen van goede zin, duidelijk anders.

Maar voor de uitvoerige Rock-Herk-discussie laat ik jullie toch nog even op de honger zitten tot een van de volgende dagen. Want ik zie de zon reeds recht in zijn stralen én straks wachten me nog drukke uren. Radio maken blijft nog altijd een hobby. Soms op de rand van het fanatieke toe. (GI)

Gemeenteraad Herk-de-Stad - 12 maart 2012 (2) - Rock-Herk in de greep van de politieke achterdocht

SPa-schepen Guido Ector verliet de gemeenteraadstafel, zelfs de raadszaal, omdat hij als betrokken partij, zelfs medeoprichter van Rock-Herk samen met Marc Croes, niet mocht deelnemen aan de discussie en de stemming rond dit hot-point van de dagorde.

Voor alle duidelijkheid.
De impasse in de werking van de gemeenteraad te Herk-de-Stad kent zijn oorzaak: dat er heel wat toogbeloftes, samenkomsten en gesprekken(beslissingen) buiten de gemeenteraad gebeur(d)en die uiteindelijk achteraf toch door die wettelijk verkozen democratische vertegenwoordigers dienen goedgekeurd te worden. Binnenkamersgesprekken van het schepencollege die ineens naar buiten kwamen nadat één van de twee meerderheidspartners het niet meer samen zag zitten en voor een scheiding koos. Zelfs schepentaken werden ontnomen en verhuisden van persoon en partij.

Zoöok had er bij een voorafgaandelijk algemene bespreking op de gemeenteraad van de renovatie van het gemeentegebouw waarin "De Gulden Mortier" huist een heel andere beslissing kunnen vallen dan, nu de raadsleden voor een voldongen feit werden gesteld door zelf vast te stellen dat dit gebouw totaal vernieuwd gerenoveerd was door de uitbater en men een toegezegde gemeentelijke toelage pas nu ter goedkeuring onder de neus kreeg. Of het afschaffen van de Beckersvaart naar het Schulens Meer… Of het houden van bruisende recepties en pestbezuinigingen… Of, tijdens een crisisperiode en een verwittiging van VVSG de begroting met 40% te verhogen… Of de samenwerking met de intergemeentelijke hondenvanger eenzijdig op te zeggen… Of het wantrouwen op te wekken van de bewoners in het Daelersveld… Of het samenstellen van jury's en het eigenhandig gerichte personeelsbeleid, los van de kwaliteit… Of de kronkel in het beheer van de in opbouw zijnde nieuwe sporthal... Of, en, en...
Natuurlijk, zowel voor het goede als voor minder prettige beslissingen, schiet dit tijdens de laatste raadszittingen voortdurend in het achterdochtige verkeerde keelgat van wie dan ook. Vandaar ook het soms overhaast erg ondoordacht woordgebruik, onjuiste verklaringen, halve waarheden en een verward stemgedrag. Tot in het belachterlijke toe.
Het laatste anderhalf jaar mondde dit allemaal voortdurend uit in nutteloze, ellelange discussies die eindigden in een splitsing van de meerderheid met onderlinge misverstanden waarbij het vertrouwen helemaal zoek is omdat van een ernstig gemeentebeleid geen sprake meer kan zijn en men volledig de politieke toer op trekt, zonder nog veel rekening te houden met de belangen en toekomst van de inwoners en de verenigingen van deze stad. Zeker vandaag, enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012 is het constant bingo en staat elk verantwoordelijk raadslid voortdurend op scherp.
Het wordt bovendien, met de raadszitting, alleen maar erger. Nog nooit meegemaakt hoor je door àl de politieke partijen, raadsleden en publiek zeggen. Dat terwijl de weinig inhoudelijke dagordes maandelijks uitgebreid worden met heel wat bijkomende punten en amendementen die de taken van een schepencollege moeten overnemen.
Een aanvoelen dat je niet overhoudt van de andere buurgemeentes waar een zitting gemoedelijk, vlot, degelijk voorbereid en niet langdradig verloopt. In Herk-de-Stad dient men een sluitingsuur voor al dat gekibbel vast te stellen.

Zo kende het debacle rond Rock-Herk eveneens zijn oorzaak in politieke eigenwijsheid en kon door een open en tijdige bespreking deze opgeschroefde heibel vermeden worden. Vooral omdat dit gebeuren in een natuurpark een doorn in het oog van heel wat natuurliefhebbers is, maar men binnen de politiek op de laatste druppel zat te wachten. Blijkbaar hangt die druppel nu losjes te bengelen. Klaar om neer te ploffen.
De aanzet van het debat werd reeds op de raadstafel van de vorige raadszitting opgeworpen door de CD&V-fractieleider Gruyters waarbij de eigendomsrechten van het gemeentelijk domein aangekaart werden. Bij wijziging van gebruik dient dit tenminste besproken en goedgekeurd te worden om mogelijke meningsverschillen uit te sluiten. Zeker als de gemeente zijn domein, gebouwen, materiaal en personeel gratis ter beschikking stelt en nu de Herkse bevolking niet meer op hun eigen domein terecht kan.
Deze discussie werd in deze zitting voortgezet door fractieleiders Karolien Grosemans (NVA) en Open-VLD-schepen Marc Vanleeuw. Beiden werden op het einde van de zitting bedankt met verwijtende SMS-berichtjes.
Blijkbaar zaten de vurige tongen al lang op dit punt te wachten.

Door een totaal uitgeregende 2de rockdag in 2011 werd in het Rock-Herk-bestuur beslist om voor hun 30ste organisatie een sobere inkom te vragen. 20 Euro per dag of 30 euro voor het weekend in voorverkoop. Aan de kassa valt dit nog duurder uit.
In elk geval had deze bespreking enkele punten van discussie. Het gratis gebruik, gekoppeld aan een gratische inkom, was gemeentelijk aanvaardbaar. Al 29 jaar een topslogan van de vereniging Rock-Herk. Eens men deze formule - zoals nu - omgooit dient dit met alle betrokken partijen besproken te worden. Vooral omdat het domein eigendom is van de gemeenschap Herk-de-Stad die opdraait voor het onderhoud onder het toeziende oog van de gemeenteraad én het uitvoerend orgaan: het schepencollege. Bovendien een parkdomein, met stadhuis, waarop elke Herkenaar fier mag zijn.

Dat de uiteindelijke beslissing van de gemeenteraad de toegang "voor alle Herkenaren gratis" inhield was niet ongegrond Zeker in deze huidig gespannen politieke toestand.

Daar het ging over een grenzeloos uitstralende vereniging voor de stad, wat Rock-Herk zich zeker mag noemen, mocht hierin niet meespelen, maar werd wel door alle partijen met uiterste politieke omzichtigheid benaderd. Ook al ging er op een ogenblik vantussen de gemeenteraadsleden een stem op dat dit net ging om de gelegenheids-gezins-bezoeker, die de Herkenaar toch is, te mijden om zo dicht mogelijk de 12.000 bezoekers te benaderen die meer afgestemd zijn op het alternatief rockgebeuren.
Volgens sommigen kent deze 30ste uitvoering geen 31ste uitgave. Tenminste niet op dezelfde plaats.

"De énige toekomst voor Rock-Herk hebben de organisatoren in eigen handen én kunnen vandaag nog drastisch het zeil terug in de vroegere rustige wind draaien, zodat iedereen gratis toegang heeft tot het festival. En het gemeentebestuur eveneens terug moet grijpen naar hun 29 jaren lange voorgaande samenwerking. Bovendien maakt het organisatorisch voor al de niet betalende controles heel wat eenvoudiger. Ook vrijwilligers zullen vlotter de handen uit de mouwen blijven steken. Met een vandaag nog vrij goedgevulde bankrekening kan Rock-Herk bewijzen dat er voor een festival in Herk-de-Stad nog toekomst is. Een verhuis zou fataal zijn" (Red.)

Maar toch misten we weer op deze gemeenteraad en bij dit punt de gemoedelijke bespreking zonder het inslikken van waarheden.

Schepen Guido Ector, werd, na de stemming, terug aan de raadstafel toegelaten. (GI)


Herk-de-Stad - Gemeenteraad 13 februari 2012 - Wie liegt er en wie niet? 

 De gemeenteraad van Herk-de-Stad startte op maandagavond 13 februari in een uiterst verwarde toestand.
Zoals eigenlijk de rest van de raadszitting.


Terwijl een meisje, traditiegetrouw, de nieuwjaarsbrief voorlas van de Gezinsbond Herk-de-Stad, stormde onverwacht een bijna voltallige Chirovereniging van Herk-de-Stad de raadszaal binnen met spandoeken en het nodige lawaai en jeugdkreten, om aandacht te vragen voor jeugdlokalen voor hun ruim 180 leden.
Onder het toeziende oog van de overgevulde publiekstribune en een voltallige pers met de lens van TV-Limburg op kop.

Het was even wennen voor de even verstomde raadsleden die ondertussen al een protest van dierenbescherming en senioren moesten verteren.

Het slot van de zitting, in de nacht rond halfeen dinsdag, werd opgevuld met een bijdrage van de woordvoerder van de nog steeds ter discussie staande meningsverschillen tussen de Bouwmaatschappij van Beringen en de woordvoerder van de bewoners in het Daelersveld te Herk-de-Stad.
Het antwoordt van de burgemeester kon de ontgoochelde woordvoerder niet overtuigen. Met een gevoel van verloren strijd sloot voorzitter Appeltans tenslotte de op twee na behandelde punten deze zitting.

Door het (te) late uur krijgt u pas het volledige verslag van deze goedgevulde raadszitting, met bijna de helft (8) bijkomende punten, tijdens een van de komende dagen.


Herk-de-Stad - Gemeenteraadszitting 9 januari 2012

De verkiezingsmolen draait op volle toeren… Degelijk besturen is wat anders!

Eerst dachten we geen parking te kunnen vinden op het marktplein te Herk-de-Stad. Maar nee… De laatste lag op mij te wachten en om vijf voor acht schoof ik voor een bank binnen en hield mijn wagen de wacht. Een blauwe kaart was op dit uur niet meer nodig.
Aan de overzijde, via de lift, zocht ik de raadszaal op. Enkele jongeren, eentje met de hoed, namen de trappen. Maar twee lieve dames van de hoofdact vergezelden mij opwaarts.


Na wat wel- en andersgemeende nieuwjaarswensen schoven we aan bij de perstafel die vandaag, zelfs beter, meer noordelijker van de raadszaal was opgesteld.
De splinternieuwe verslaggever van "Het Laatste Nieuws" had zich reeds genesteld. De naam moet ik nog gewoon worden.

Nog wat handjes… De kussen waren, niet dadelijk nieuwjaarsgezind, vooral binnen een bepaalde partij voorbehouden.
Raadslid Spooren bezorgde enkelen een omslag. "Niet openen" vooraleer hij op de zitting aan de beurt was geweest.

Hierop moesten we niet lang wachten, want voorzitter Appeltans gaf hem, bij de opening van de zitting, het tweede woord.

"Omdat ik tengevolge van de recente gebeurtenissen in het politieke leven van Herk-de-Stad niet meer de voorzitter kan zijn, die ik wil zijn, dien ik met onmiddellijke ingang mijn ontslag in als voorzitter en als lid van de Raad van Bestuur van de Markthallen. Ik zal mijn fractie, N-VA-Nieuw, vragen in mijn vervanging te voorzien. Geen verdere commentaar".

Burgemeester Pauly nam de eerste twee punten, van de vijftellende normale dagorde, voor zijn rekening en wist ons te vertellen dat de Provinciegouverneur op 12 december 2011 de gemeenterekening dienstjaar 2010 had goedgekeurd. Hier valt op te merken dat men in de gewone dienst ruim 300.000 euro meer had opgesoupeerd dan voorzien was in de voorbereide begroting 2010 en dat er in de buitengewone dienst nog 3 miljoen euro lag te wachten op nog niet gedane investeringen.
Als tweede punt kondigde de burgemeester aan dat de samenvoeging OCMW en gemeente - in eenvoudige termen "implementatie van de nieuwe beleids- en beheerscyclus" - dat dit, blijkbaar om gemeenteraadsverkiezigingsredenen begrijpelijk opgeschoven werd van 1 januari 2013 naar 1 jaar 2014.

Schepen van openbare werken Magda Ramaekers vroeg de goedkeuring van de verkoopbelofte - pachtverbrekingen onteigeningen fietspad Doelstraat-de Pierpontstraat bij 22 eigenaars en 1 pachter voor een totaalbedrag van 198.500 euro.

Schepen van milieu Gert Vandersmissen vroeg de goedkeuring van de overeenkomst "Muskus- en Beverratbestrijding door de VMM" voor bestrijding van de muskus- en beverratten op de waterlopen van tweede en derde categorie. Dit als bijkomende informatieve aanvulling voor vijf jaar van de gemeentelijke rattenvanger.
Daar Vandersmissen ook schepen van de bibliotheek is vroeg hij de goedkeuring van het lastenboek, de gunningswijze en de lijst van de uit te nodigen firma's voor de aankoop van net niet 30.000 euro boeken, nieuwe media en strips voor de stadsbibliotheek goed te keuren. Een bedrag voorzien in de begroting.

Na wat onbelangrijk heen-en-weer-gevraag zat om twintig over acht de gewone dagorde van de tot-nu-toe brave gemeenteraad er op.

Gelukkig hadden we nog de voorzitter met twee punten en de oppositie met 3 punten, om het evenwicht te herstellen en de dagorde op 10 punten te brengen.

Voorzitter Appeltans wees in zijn eerste bijkomend punt op de tegenspraak die rees uit een van de vorige zittingen over twee tegenstrijdige stemmingen over "Loslopende en verloren gelopen honden".
Daar hierbij in eerste instantie de SPa haar slag binnenhaalde met, de overheveling van het honden vangen, door niet diervriendelijk gedrag van de huidige hondenvanger, los te koppelen van West-Limburg en over te hevelen naar het Provinciaal gerichte vzw Dierenvrienden Sint-Truiden. Dit bracht bovendien een verhoogde aanpassing van de begroting mee. Wat in de tweede stemming weer teruggebracht werd op het gewone bedrag van de begroting 2011. Binnengehaald door de oppositie samen met OpenVLD.
Hierover werd nogal duister, maar verstaanbaar langdurig naar mekaar geblaft. Want hier liepen de tongen ook los. De schepen presenteerde een nieuw amendement, wat er eigenlijk geen was, maar een herhaling van het vroegere punt van de dagorde. De hondenvanger van West-Limburg werd zwaar op de korrel genomen, er werd geen informatie ingewonnen bij de politie, de schepen werd enkele keren "liegen" naar het hoofd geslingerd… Een debat tussen de schepen Ramaekers, Fractieleider N-VA-Nieuw Karolien Grosemans en onafhankelijk raadslid Michel Laenen. Tenslotte stemde men het amendement weg en het behoud van de huidige toestand terug goed met 9 tegen 11 stemmen.

De rokers, GSemmers en plassers trokken regelmatig buitenwaarts.

Daar er de laatste gemeenteraden heel wat te doen was rond de bouw van 22 sociale woningen in de Silverijzerstraat in het Daelersveld door de Kantonale Bouwmaatschappij van Beringen, bracht Ria Boesmans, gemeentelijke afgevaardigde bij de bouwmaatschappij, verslag uit op de zitting. Nogal hakkelend, onduidelijk, voor haarzelf blijkbaar onverstaanbaar, las ze twee bladzijden van een voorgekauwd schrijven voor. Hierin kwam vooral het hekele punt van de manier van het optrekken van 15 naar 22 woningen "niet" ter sprake. Na een hele discussie vanuit alle fracties werd mevrouw Boesmans naar huis gestuurd met de boodschap dat de bouwmaatschappij moest wachten met het uitvoeren der werken tot de beroepsuitspraak van de klachten van de omliggende bewoners - die bij monde van Luc Van Baelen na de zitting ook nog enkele vragen had - en de bijgetreden gemeenteraad, bekend was.

Oppositielid Karolien Grosemans (N-NA-Nieuw) stelde in haar bijkomend punt over het politiereglement, houdende bestraffing van overlast met administratieve geldboete". Of in het goe Vloms "De processen binnen het blauwe zonegebied", hinder inzake afvalstoffen en loslopende dieren en het niet-aanbrengen van huisnummers.
Een boete op lawaaihinder bij nachtelijke nieuwjaarsrecepties stond er niet bij.
Burgemeester Danny Pauly kon hierin volgen maar wist wel te vertellen dat dit moeilijk zou liggen daar deze tarieven in overeenstemming waren met de buurgemeenten.

Lucille Meys-Hermans van Open VLD had het over de politiek gekleurde folder (wel prachtig) over het bezoek van Kroonprins Filip en Prinses Mathilde aan het revalidatiecentrum te Herk-de-Stad. Zonder verantwoordelijke uitgever. Hierin komt burgemeester Pauly 15 maal en enkel het SPa-schepencollege in beeld. De Open VLD vroeg zich af of de Prins en Prinses hiervan weet hebben en in hoeverre de gemeentediensten hieraan hebben meegewerkt. Ik neem aan dat iemand dit foldertje, als souvenier, naar het koningshuis heeft gestuurd.
Daar dit een zuiver privé-uitgave was wilde burgemeester Pauly hierover geen reactie kwijt. Misschien even bij het Revalidatiecentrum aankloppen?

Het laatste punt van de gemeenteraad kwam uit de hoek van CD&V waarin fractieleider Bart Gruyters zich de vraag stelde in hoeverre de gemeente op de hoogte was van de evolutie van de uitbater van het huidige cafetaria van de sporthal te Schulen. Door de vereffenaar, zonder contact met de eigenaar: de gemeente, aangepast in een overeenkomst met NV Topsport, die volgens de fractieleider geen solvabel rechtspersoon is.
Hierop kwamen heel wat tussenkomsten met vraagtekens en diende een schorsing om de fractieleiders en de burgemeester die al een paar keer zijn hoed had opgezet, rond de tafel te krijgen om een gezamenlijk punt te stemmen.
Men kwam tot een akkoord met onmiddellijke uitzetting, inning van de achterstallige bedragen, aanduiding van een advocaat… Dit allemaal enkel en alleen voor het cafetaria van de sporthal te Schulen. Ook al werd al eens een link gelegd naar de uitbating van de nieuwe in aanbouw zijnde sporthal in het Daelersveld. Tussen de gesprekken door konden we vernemen dat de gemeente al zo'n 10 jaar financiële problemen kende met deze vereniging(en) die de laatste jaren al enkele malen van naam veranderde.
Na de zitting kreeg Luc Van Baelen van het Daelersveld nog ruim het woord voor meer informatie over de Bouwmaatrschappij te Beringen. Dit zorgde er voor dat er nog een zinnetje werd toegevoegd aan het eerder behandelde punt van de voorzitter.

Toen mocht de burgemeester zijn hoed definitief opzetten. Het was vijf voor elf toen onze dorst aan de beurt kwam.


Gemeenteraad Herk-de-Stad 14 november 2011 - Na moeite toch Zuster Amandina eerste ereburger te Herk-de-Stad

Ook al begon de gemeenteraad te Herk-de-Stad op maandag 14 november 2011 nogal erg ontspannen, werd het aperitief opgediend door ontevreden woordvoerders Van Baelen en Dumon van de nieuwe wijk Daelersveld te Herk-de-Stad. 
Zij drukten hun ongenoegen uit over de afgeleverde goedgekeurde bouwvergunning in hun wijk aan de sociale bouwmaatschappij van Beringen. Terwijl zij gekocht hadden in oa twee straten in deze wijk om rustig te kunnen bouwen en wonen, maar werden achteraf opgezadeld met een woonuitbreiding van 15 naar 22 woonvergunningen. Bv met een volledige glazen achterruit krijg je achter de tuin kijkende meeëters op bezoek. 
Dit vooral omdat Herk nog een inhaalmaneuver moet doen naar sociale woningen. Dit werd in deze straten toegepast door tweewoonsten aan de bouwmaatschappij toe te laten met het gevolg dat hierdoor toch de privacy van sommige eerdere bewoners geschonden wordt door binnenkijkmogelijkheden.
Het werd even een onduidelijke woordenwisseling tussen de burgemeester en de woordvoerders over wie eigenlijk deze stedenbouwkundige vergunning had gegeven aan de bouwmaatschappij. Terwijl de provincie het niet-kunnen hanteerde, verschool de gemeente zich achter het niet verlenen van deze vergunning. Hierop kwam geen duidelijk antwoord en de woordvoerders dienen nu klacht in bij de overheid om deze mistoestand ongedaan te maken.


Na een half uurtje inlopen werd de hoofdschotel opgediend met zijn normale dagorde en opende voorzitter Appeltans de cassarolle.
Schepen Marc Vanleeuw overhandigde ons vooraf nog even een aangetekend schrijven aan de Pellikaan nv, de heer Johan Tousseyn uit Zaventem, waarin Burgemeester Pauly het alternatief exploitatievoorstel toelicht van de in aanbouw zijnde sporthal te Herk-de-Stad. Dit zou als laatste punt van de raadszitting behandeld worden. Maar wegens tijdsgebrek is men er niet toe gekomen en zal men wellicht hierover volgende maandag 21 november verder bomen tijdens de zoveelste extra gemeenteraadszitting om de dagorde af te werken.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan "KMO-zone Berbroek" (de vroegere eierveiling op de rand Berbroek-Spalbeek) en de zonevreemde constructies binnen de gemeente Herk-de-Stad werden uitvoerig met een muurpresentatie toegelicht.

De bespreking van de begrotingswijzigingen in de gewone en buitengewone dienst verzeilde in een langdradig sukkelstraatje van opsommingen van grote en kleine bedragen waarbij de bevoegde ambtenaar van de gemeente het regelmatig moeilijk kreeg als het ging over de juiste bedragen en de politieke ramingen.

De gemeentebelastingen van personenbelasting en onroerende voorheffing bleven onveranderd op 7% en 1.200 opcentiemen onder het provinciaal gemiddelde. Verder kwam nog verduidelijking over de terug invoering, na twee jaar vrijstelling, van de afvalbelasting van 55 euro voor het huiselijk afval en de belastingen voor het ophalen van het sluikstorten en de milieubelastingen op advies van Vlarem voor de inrichtingen.

Daar OCMW en gemeente eerder overeengekomen waren om te starten met de nieuwe beleids- en beheerscyclus op 1 januari 2013 wist de burgemeester te vertellen dat deze twee diensten zich niet zouden kunnen houden aan deze afgesproken datum en dit voor een jaar later op te schuiven. Hillarisch werd er tussendoor vermeld dat dit, met de verkiezingen voor of achter de rug, vanzelfsprekend een heel moeilijk moment was.
Dit was het eerste punt dat de eindmeet niet haalde en uitgesteld werd.

Vanaf dagordepunt 13 werd de sfeer bitsiger.

Zo haalde eveneens de aanduiding van de eerste ereburger van Herk-de-Stad met een schorsing en heel wat gekibbel toch de eindmeet.
Aan de gemeenteraad werd gevraagd deze eerste titel postuum toe te kennen aan Zuster Amandina van Schakkebroek. Een unanieme voorstelling uit de voorbespreking van de fractieleiders van al de partijen uit de gemeenteraad. Hiermee ging nu plots de SPa-fractie niet meer akkoord en diende fractieleider Stefan Stevens een amendement in waarbij de SPa-voorkeur ging naar ereburger Dr Firmin Huygen. Daar de verdere discussie hier ging over het al dan niet indienen van het amendement en vooral dat de oppositie helemaal niets had tegen het ereburgerschap van Firmin Huygen verzeilde na heel wat tijdslurpen dit eerste burgerschap bijna naar de toekomst. Waarom dit niet gestemd werd blijft een open vraag. Het punt werd alvast heel duidelijk geagendeerd en vermits men in een eerdere gemeenteraad beslist had om slecht één ereburger per jaar toe te kennen zorgde hierdoor het voorstel voor een andere valabele kandidaat voor de nodige strubbelingen en een mogelijk uitstel. Uiteindelijk trok de SPa zijn amendement Huygen terug en stemde toch mee voor Zuster Amandina. Maar het blijft een pleister op het houten been bij het toekennen van deze eerste titel.

Daar de Vlaamse regering de toelage op zonnecellen afschaft kreeg schepen Gert Vandersmissen (Open VLD) in september de opdracht om op gemeentelijk vlak een alternatief uit te werken en vermits het einde van het jaar in zicht was en men geen leemte kon toestaan lag dit voorstel vandaag op tafel. De schepen hanteerde de voorstellen van infrax om een gemeentelijke toelage in procenten daar aan toe te voegen. De raming voor het laatste trimester voor Herk-de-Stad was zo'n 18.000 euro gemeentelijke toelagen voor energiebesparende maatregelen.
Maar hierbij was de SPa-fractie niet akkoord en stelde een alternatieve toelage voor die de inwoners wilde belonen die het E-peil van -30% zouden overstijgen en wilde hen gedurende 3 jaar de onroerende voorheffing terugbetalen. Maar wegens het gemis aan ramingscijfers en over hoeveel mogelijke kandidaten het zou gaan werd, na schorsing, dit punt naar de toekomst verwezen.
Wel grappig als het volgende punt 16 daarover ging met het terugdringen van het burgemeesterscovenant "Covenant of Mayors" waarbij de gemeenteraad zich engageerde om de CO2-uitstoot te Herk-de-Stad tegen 2020 ten minste met 20% terug te dringen. Vooral duidelijk om een administratieve bezige bij voldoende werk te verschaffen. En met een lachertje dat er zoal reeds heel wat goede voornemens werden goedgekeurd en niet gehaald, werd dit punt zonder slag of stoot goedgekeurd.

En dan de patstelling over de deontologische commissie waarbij twee commissieleden moesten vervangen worden: De burgemeesterwissel zorgde voor Danny Pauly die in de plaats kwam van Paul Buekers en door het onafhankelijk worden van Michel Laenen stelde de SPa-fractie hun fractievoorzitter Steven Stevens voor om die te vervangen. Hierdoor kwamen er van de 7 leden maar even 4 leden van de SPa-fractie in deze commissie. Dus duidelijk geen evenwaardig evenbeeld met de verhouding in de gemeenteraad want hierdoor zou altijd één fractie, zonder meerderheid in de gemeenteraad, de bovenhand halen. Ondertussen is ook het siamees kartel CD&V/NVA-nieuw losgekoppeld en het VB-raadslid omgeschakeld op onafhankelijk… Maar buiten aftasten van mekaar bleef er enkel een patstelling over en werd het punt uitgesteld. Men ging zelfs niet akkoord om een voorzitter voor deze commissie aan te stellen die naar een oplossing zou kunnen zorgen. Vermoedelijk zullen de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 een duidelijker beeld weergeven.

Verder werden een viertal gemeentelijke afgevaardigden met langdradige geheime stemmingen afgerond.

De klok bleef alvast niet stilstaan en rond kwart voor twaalf kon men beginnen met de bijkomende punten van onafhankelijk raadslid Laenen, CD&V-fractie en OpenVLD-fractie.

Michel Laenen opende deze reeks bijkomende punten van een zitting van twijfels, wantrouwen en onzekerheden door een reeks vragen te stellen aan burgemeester Danny Pauly. Hij verweet hem heel duidelijk dat de burgemeester misbruik maakte van personeel, wapenschild en al dan niet toegelaten materiaal van de gemeente Herk-de-Stad voor private doeleinden te gebruiken. Laenen gebruikte hier hoofdzakelijk het wettelijk en duidelijk rondschrijven van minister Bourgeois die geen ruimte liet voor zijsprongen. Het voorzichtige antwoord van de burgemeester was voortdurend gericht op gebruik voor gemeentelijke taken en dienstverlening.

Nog snel werd het bijkomende punt van de CD&V behandeld door fractieleider Bart Gruyters die het al tientallen jaren aanslepende probleem van de Gasterbosstraat in Schulen aankaarte. Zeker nu de gemeente tot in beroep veroordeeld werd voor de kosten van de schade aan een voertuig dat deze schade opliep op deze weg. Een oplossing dringt zich op en de fractieleider stuurde aan om deze weg te herstellen en er een gebruiksvriendelijke doorgangsweg, zowel voor auto's als fietsers, van te maken en voorlopig de noodzakelijke verkeersborden te plaatsen.

En daarmee was de kous af, zei voorzitter Appeltans. Want in een vorig raadsbesluit werd beslist enkel nog de punten af te ronden die om middernacht in behandeling waren en zeker de raadszitting te stoppen voor 0.30 uur.
En zo stond deze raadszitting weer bij het voldongen feit dat de bijkomende punten van OpenVLD verschoven werden naar volgende maandag 21 november of als er een ander voorstel tussen fractieleider Marc Vanleeuw en voorzitter Appeltans uit de bus kwam. In elk geval het scheelt 'm alvast een eventuele bijkomende zitpenning.

Fractieleider Karolien Grosemans (NVA-Nieuw) was verontschuldigd wegens 'n levensgevaarlijk fietsongeval van haar echtgenoot.

Opgenomen interviews voor dinsdagavond op Lorali 107.5 fm: 
Fractieleider Hugo Spooren (NVA-Nieuw), raadslid Michel Laenen (onafh.), burgemeester Danny Pauly (SPa) en voorzitter Laurens Appeltans (NVA-Nieuw). (Gi)
Studiogast: Fractieleider CD&V Bart Gruyters.


Nieuwe woordenschat op de gemeenteraad Herk-de-Stad - maandag 10 oktober 2011

 Met de chronometer in de hand startte gisteren, maandag 10 oktober 2011, voorzitter Laurens Appeltans de gemeenteraadszitting te Herk-de-Stad.
Een zitting met 5 reguliere punten op de dagorde en 6 bijkomende punten. Toegevoegd door Open VLD, NVA-Nieuw, onafhankelijke Michel Laenen en de voorzitter.
Vooral punten die op de vorige extra gemeenteraadszitting al ter sprake kwamen. Maar door afwezigheid van de SPa-fractie niet beantwoord konden worden.

Raadslid Vanuytrecht kloeg ondermeer aan dat er toch een loopje werd genomen met de termijnen voor het rondsturen van toegevoegde punten.
Waarop een beetje cynisch werd gereageerd dat er nog twee raadsleden niet over de pc via Email bereikbaar zijn.
Toch druppelde het stilaan op de raad binnen dat vele tot alle raadsleden hun laatste bijkomend punt pas gisteren op de dag van de raadszitting in de brievenbus terugvonden.
Ook werd er nog geen verslag gemaakt van de extra raadszitting van verleden donderdag en keurde men enkel het verslag goed van de zitting van 12 september.
Nog goed dat er verslaggevers zijn die de nacht trotseren om beweeglijk Vlaanderen snel op de hoogte te houden.

Het bleek, op het eerste zicht, allemaal een verzoenende raadszitting te worden met een vlotte zachtheid en gemoedelijkheid. Doodgewone stemmingen met handopsteking en dat zelfs voor een personeelsbenoeming van een afdelingshoofd, dat normaal in gesloten zitting moest behandeld worden, omdat het over namen kon gaan, werd met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.

Maar toen spatte de gemoedelijkheid aan diggelen.

Als eerste bijkomend punt van Open VLD ging het over een begrotingswijziging, buitengewone dienst, voor het dienstjaar 2011.
Hierbij werd heel duidelijk gevraagd aan de gemeenteraad om onmiddellijke gunning te verkrijgen van de overheidsopdracht én de buitengewone herstelling en onderhoud van de wegen dienstjaar 2011. Dit punt op de gemeenteraad omdat deze taak binnen het schepencollege op meningsverschillen stuitte én de tijd begon te dringen tot uitvoering.

Ook tijdens dit punt zorgde cupido reeds voor de eerste nog speelse pijlprikken tussen de schepenen Vanleeuw en Ramaekers. De schepenen die onderling een taakwissel toebedeeld kregen binnen het schepencollege en blijkbaar mekaar rouw lusten. In elk geval ging de uitvlucht richting administratie, maar werd met algemeenheid der stemmen goedgekeurd. In afwachting of het schepencollege wel woord zou houden.

Fractieleider van NVA-Nieuw, Karolien Grosemans, bracht twee punten op de dagorde.
Waarom werd er een taakherschikking gedaan in het schepencollege tussen Vanleeuw en Ramaekers? En informatie over belangrijke wijzigingen in het beheer van de sporthal?
Over de takenverdeling binnen het schepencollege werd Vanleeuw door SPa-schepen Magda Ramaekers verweten dat hij politieke spelletjes speelde in zijn functie van Openbare werken.
Er kwam een harde polimiek tussen beide schepenen waarbij de woordenschat geweld werd aangedaan en raadslid Spooren aandrong op fatsoenlijk taalgebruik. Maar zonder succes.
CD&V-fractieleider Gruyters en NVA-Nieuw-fractieleider Karolien Grosemans stelde zich toch de vraag wie oordeelt of iemand misbruik maakt van zijn taken om te kunnen beslissen dat er een herschikking binnen het schepencollege moest doorgaan en wie er eigenlijk spelletjes speelt? Had men dit niet beter voorgelegd aan de deontologische commissie om dit te beoordelen, vroeg Grosemans zich tenslotte af.
Raadlid Laenen begreep gewoon niet dat, ondanks bepaalde SPa-raadsleden het werk van Vanleeuw apprecieerden, het ineens na 5 jaar prima werk overging in misbruik.
Uiteindelijk verklaarde SPa-schepen Magda Ramaekers dat de SPa-fractie binnen het schepencollege deze beslissing had genomen.

In elk geval de onbehoorlijke woordenschat was nog niet opgebruikt, wandelde reddende leugens over de tafel en moest voorzitter Appeltans kordaat de meubelen redden door dit punt af te breken.

Vooral raadslid Karolien Grosemans was verwonderd dat ze al het belangrijke nieuws van de dure sporthal moest vernemen via de kranten. Hierbij ging het vooral over een nieuwe derde medespeler die blijkbaar in onderaanneming zou fungeren van de derde privaat-eigenaar van de sporthal: uitbater aannemer De Pelikaan en de, volgens Gruyters, niet bestaande NV Topsport.
Hierop werd burgemeester Danny Pauly geconfronteerd met zijn Facebookbericht dat het met de sporthal helemaal rond was. Hij speelde het punt door naar zijn verraste schepen van Sport, Bert Moyaerts. Deze jongste en pas benoemde schepen kwam ter hulp met het verhaal dat er nog niets beslist was en de stuurgroep pas morgenvroeg (dinsdag) zou samenkomen. Hierop reageerde Karolien Grosemans dat op deze samenkomst de nieuwe speler, een architect, heeft afgevaardigd om aanwezig te zijn op deze stuurgroep. Gruyters betreurde dat er over deze nieuwkomer geen gegevens beschikbaar waren en hiervan evenmin de solvabiliteit nagetrokken werd. Dit ondanks de slechte ervaringen met de verbonden vereniging die in augustus in vereffening ging met een schuld van zo'n 25.000 euro en zelfs nog bij de gemeente openstaande rekeningen had.
Ondanks een zijdelings nietszeggend antwoord kwam schepen Vanleeuw met harde woorden tussen en vertelde dat hij zelf aanwezig zal zijn op deze stuurgroep en zal controleren of alles naar behoren zou verlopen. Burgemeester Pauly trachtte dit met zachte woorden af te ronden en de voorzitter moest dit onbeantwoorde verwarde punt over de sporthal afsluiten.

Maar de hardheid bleef gloeien want onafhankelijk raadslid Michel Laenen kwam met twee informatievragen. Wat heeft het hele VTM KZoom-gebeuren aan de gemeente gekost? en hoe zit de financiële regeling in mekaar voor de viering van 10 jaar "De Cirkel"? Het KZoom-verhaal dat naast zijn kostprijs voor in augustus opgevoerde Tour ook nog vorige zondag met Arena heel wat gemeentegelden kostte ging ook over de veiligheid voor de deelnemende en bezoekende kinderen omdat de auto's gewoon over het marktplein reden en er onvoldoende veiligheid voor de kinderen was voorzien.
CD&V-raadslid Sara Vanholst, die zelden tussen komt, bevestigde dit overduidelijk en als lerares met haar klas aanwezig op deze activiteit, wees ze de organisatie terecht, omdat die zelfs adviseerde dat er niet eens een leerkracht moest aanwezig zijn. Maar Vanholst stelde ter plaatse vast dat het gelukkig was voor de veiligheid van de leerlingen dat er leerkrachten aanwezig waren.
De discussie over KZoom mondde uit midden in de discussie over het aantal tussenkomsten, sinds vorige zitting herleid tot 2 per raadslid, waarbij de voorzitter raadslid Laenen het woord ontnam en dit punt afsloot. Dit werd hem te veel en in een woeste bui verliet Laenen de raadszaal.
Hierdoor werd zijn punt over De Cirkel niet behandeld.

Het laatste toegevoegde punt kwam van de voorzitter over de goedkeuring dossier, plannen, meetstaat en bestek van de omgevingswerken van het sportcomplex Herk-de-Stad.
Daar dit punt zeer (te) laat bij de raadsleden kwam werd dit tijdstekort voor onderzoek nogmaals door raadslid Vanuytrecht betwist dat men hier ineens voor een dringende beslissing van zo'n 900.000 euro voor de drie eigenaars van de sporthal geplaatst werd. De technische dienst zorgde, met een presentatie, voor een uitgebreide uitleg van de uit te voeren werken.
Met een toegelichte onthouding van Vanuytrecht werd dit punt met meerderheid goedgekeurd omdat de behandeling op de raadszitting van november voor het nodige tijdsgebrek zou kunnen zorgen. De gemeentelijke tussenkomst is 703.739 euro.

Ik heb niet dadelijk naar de klok gekeken maar vermoed dat voorzitter Appeltans de raadszitting om halfelf afklokte.
Dus ruim op tijd volgens het aangepaste intern reglement.

Dan de interviews en een drink in de bar van de raadszaal.
De secretaris leidde ons vlot naar de lift.

Niet iedereen vond dadelijk de weg naar huis en keuvelde verder in het Sportlokaal - in ieders hoekje - over deze toch weer verwarrende gemeenteraadsavond met heel veel rumoer en weinig inhoud.

Intervieuws met raadsleden Hugo Spooren, Bart Gruyters en Karolien Grosemans en een in de Lorali-studio live-aanwezige voorzitter Laurens Appeltans ging door op dinsdagavond 11 oktober 2011 van 19 tot 20 uur op radio Lorali - 107.5 fm. Foto: projectie plan sporthal Herk-de-Stad en omgeving.

Donderdag 13 oktober van 20 tot 21 uur op radio Lorali een live-babbel met de jongste SPa-schepen uit Herk-de-Stad over het thema: Schakkebroek (GI)


Gemeente Herk-de-Stad onbestuurbaar?

Op de extra-raadszitting van donderdag 29 september 2011, samengeroepen door de oppositiepartijen: Kartel CD&V(3)-NVA-Nieuw(4), onafhankelijke Laenen(ex-VB)(1) en de meerderheidsfractie Open VLD(4), stonden vier punten ter bespreking of ter informatie. Daar de SPa-fractie(9) niet kwam opdagen startte voorzitter Laurens Appeltans de gemeenteraad iets over 20 uur en rondde, zonder enig meningsverschil, na een 40-tal minuten de zitting af.

Op eensgezind verzoek van de raad mocht de voorzitter de schriftelijk toegevoegde SPa-aanvulling niet openbaar behandelen. Zij dienen dit op de raad zelf aanwezig te komen verdedigen. Sommige punten zullen vandaar toegevoegd worden aan de volgende raadszitting op maandag 10 oktober 2011 om 20 uur. Niet de ganse pers werd op de hoogte gebracht van deze bijgevoegde argumenten van de SPa.

De ingevoerde kindpremie van de jongste gemeenteraad van 12 september werd teruggezet zoals voorheen tot een verhoogde eenmalige premie van 37,5 euro naar 80 euro.
Dit punt werd, tijdens de vorige zitting, wegens het vroegtijdig verlaten van de zitting en het verwarrend stemgedrag van één der raadsleden, niet met de financiële mogelijkheden onderbouwd, gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari en zou de gemeente jaarlijks tussen 65.000 tot 100.000 euro kosten. De SPa-fractie haalde nog aan dat dit het eerste jaar slechts een fractie zou zijn van het totale uitkeringsbedrag dat in 2013-2014 tenvolle zou zijn. Terwijl nu amper 17.500 euro voorzien is in de begroting.
Vooral om een onmiddellijke stop aan het misbruik van de gemeentefinanciën te geven werd deze extra-raadszitting samengeroepen. Aldus NVA-Nieuw-fractieleider Karolien Grosemans in naam van de voltallige groep.
Bovendien lijkt de berekening niet erg correct want als men met terugwerkende kracht van 1 januari deze beslissing zou invoeren komt men onmiddellijk op het totale uitkeringsbedrag. Afhankelijk van het aantal nieuwe geboortes. Maar al de vorige borelingen die nog vallen binnen de 30 premiemaanden hebben dan recht op uitbetaling.

Zoals gevraagd werd het sluitingsuur van de gemeenteraad teruggebracht tot middernacht voor de nog nieuw te behandelen punten en dit tot max. halfeen. Hiermee gaat de concentratie op de dagorde en de werk- en gezinstoestand van elk raadslid voor.

De vraag naar de reden van herschikking van de schepentaken binnen het schepencollege werd door schepen Marc Vanleeuw(Open VLD) toegelicht voor zover het hemzelf en collega Vandersmissen betrof. Bij deze laatste werd geenenkele wijziging doorgevoerd.

Tenslotte stelde men vragen ivm met de VTMKZOOM Tour en het geplande VTMKZOOM Arena Spel zonder grenzen. Een onvoorziene gezamenlijke kost voor de gemeente van minimaal 15.400 euro. Dure prestigeprojecten voor de gemeente op de kap van enkele basisscholen?

Tot zover de raadszitting van donderdag 29 september 2011.

De - niet op de raad besproken - schriftelijke gezamenlijke toelichting van de afwezige SPa-fractie maakt melding dat de fractie niet deelneemt aan de tweede nutteloze en overbodige showzitting in enkele maanden tijd.

"Extra agendapunten aan de gemeenteraad toevoegen om vragen te stellen aan het schepencollege waar je zelf deel van uitmaakt en dan nog over je eigen bevoegdheden! Dat getuigt niet van respect voor je collega’s, noch voor de inwoners van deze stad. Het getuigt veeleer van een verdoken agenda die er een is van pure politieke stemmingmakerij. Dat kunnen we missen als kiespijn.
Vanleeuw kan en mag nog een belangrijke rol spelen, maar niet m.b.t. materies die hij misbruikt voor zijn politieke spelletjes. De begroting 2012 staat voor de deur: er moet nu in alle ernst gewerkt worden”

Verder wordt er melding gemaakt dat de SPa-fractie 100% achter de kindpremie blijft staan.
Tot een redelijk einduur komen van de vergaderingen van de gemeenteraad is in eerste instantie de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de voorzitter van de gemeenteraad; vreemd genoeg tot dusver nog steeds een lid van een van de verzoekende fracties. (Hierbij krijgt de voorzitter Appeltans een degelijke vingertik).

VTM Kazoom Arena kent een uitkoopsom van € 5.000. In ruil komt dit Spel 3x op antenne, op nader te bapalen data in december 2011. Van de 7 basisscholen waren er drie om uiteenlopende redenen geen kandidaat. Van de overige vier werden er drie in het bijzijn van alle basisscholen uitgeloot.
Tot zover de globale schriftelijke visie van de SPa-fractie op de dagorde van de raadszitting.

Daar het schepencollege bestaat uit 2 Open VLD-schepenen, 3 SPa-schepenen en SPa-burgemeester Danny Pauly, laat deze laatste fractie duidelijk hiermee de patsituatie van Herk-de-Stad merken. Vier tegen twee. Te nemen of te laten.
Ook al zijn de taken en verantwoordelijkheden van burgemeester en schepenen solidair, wat betreft de inhoud van hun toegewezen taken, gaat toch blijken dat enkel de SPa-meerderheid in het schepencollege zal uitmaken welke beslissingen van de gemeenteraad zullen uitgevoerd worden.
Een duidelijk bewijs dat hierdoor de raad, zelfs het schepencollege, volledig buiten spel gezet wordt en in feite de gemeente Herk-de-Stad op korte termijn afstevent op een onbestuurbaarheid als de nieuwgevormde meerderheid tot dat besluit moet komen dat hun beslissingen niet meer of slechts gedeeltelijk uitgevoerd worden.
Ik verwijs nog even naar het bezorgde advies van de Vereniging voor Steden en Gemeenten van verleden week waarin gewezen wordt op de financiële problematiek waarin de gemeenten in 2013 zouden komen. Voor meer info lees even:
http://www.vvsg.be/Lists/Nieuws/dispform.aspx?id=1286

En zo verwijt de pot de ketel dat ie spelletjes speelt.

Reacties kunnen op: radiobel@scarlet.be


Herk-de-Stad - raadszitting maandag-dinsdag 12-13 september 2011

Dat de gemeenteraad van Herk-de-Stad geen eenvoudig verloop zou kennen zagen we aan de 29-punten-tellende dagorde, waarop zowel de NVA-Nieuw-fractie, als de twee meerderheidspartijen, 8 bijkomende punten hadden geplaatst. 

Een bewijs dat de barst in de meerderheid vaste vorm krijgt. Maar ook voelden het talrijk aanwezige publiek dat tussen het oppositiekartel het niet altijd koek en ei was, want er was geen gelijklopend stemgedrag. Zelfs in de eigen partij kon men wel eens van gedachten wisselen. Een teken dat men ofwel minder goed en zeker niet samen deze zware dagorde voorbereid had.

Voorzitter Laurens Appeltans startte de zitting met het voorlezen van een E-mail dat het énige VB-raadslid het bij het VB om diverse redenen na lange bezinning voor gezien hield en nu als onafhankelijke zal zetelen. Hij bevestigde dat.

Toen volgden in slowmotion de opmerkingen van de oppositie op de verslagen van vorige zitting én de opstelling van de huidige dagorde die niet comfort was met de opgestelde dagorde tijdens het schepencollege. 
Schepen Marc Van Leeuw (open-VLD) bevestigde dit tegen burgemeester Danny Pauly.

Na ruim een uur discussie tussen de kopstukken van de fracties kon voorzitter Appeltans uiteindelijk het eerste dagordepunt van de gemeenteraad aanvatten.

Twee begrotingswijzigingen werden omgespit met als slot dat ondermeer het amendement over de verhoogde receptiekosten van de kartellijst NVA-Nieuw weggestemd werd. 
De 9 koppige SPa-groep, met burgemeester Danny Pauly op kop, kreeg het voortdurend hard te verduren en werd voortdurend sinterklaaspolitiek verweten in een crisisperiode waarin elke inwoner de riem moet aanhalen. Een stijgende festiviteit met 20 procent in de gewone dienst die oploopt tot 36.000 euro.

De algemene gedachtenlijn was vooral gericht op de voorbeeldfunctie van de gemeente waarbij nieuwe initiatieven moeten passen in prioriteiten waarbij het kostenplaatje nooit hoger mag worden dan het voorgaande. Zeker niet op een ogenblik van onzekere crisis. Hierbij kwam de plaatsing van diverse airconditioningtoestellen in discussie. Ook de verhoging van 269 naar 311 sociale aanvragen kreeg een stille wenk.
Verder werd de onkostenverhoging voor herdenkingsmonumenten in vraag gesteld naar noodzaak of niet-noodzakelijke luxe.

SPa-Schepen Bert Moyaers wist een uitgebreid beeld op te hangen van zijn deelgemeente Schakkebroek waarvoor een globaal ruimtelijk plan dient opgesteld.
Ook het beleidsplan voor de mobiliteit te Herk-de-Stad nam na kregelige oppositiereacties de hordes. 
Herk-de-Stad zal in de toekomst nog slechts drie snelheden kennen: 70, 50 en 30 km. per uur.

Bij de aan- en verkoop van stukken grond te Schulen en Schakkebroek werd één van de punten uitgesteld tot een volgende zitting omdat de formulering op de dagorde onjuist over kwam. Bovendien rees voor de beiden reeds ondertekende koopovereenkomsten de vraag of dit allemaal kan zonder toestemming en opschortende voorwaarden van de gemeenteraad.

Een uitvoerige uitleg van schepen Marc van Leeuw wist ons te vertellen dat eindelijk de werken in De Pierpontstraat en de Doelstraat zo rond april-mei 2012 zouden kunnen starten en ruim één jaar in beslag zullen nemen. Men zal er wel voor zorgen dat het verkeer altijd over een rijstrook zou voorbij kunnen. Via oppositielid Gruyters verweet hij de SPa de vertraging omdat er geen meerderheid gevonden werd in het schepencollege om de onteigeningsambtenaar aan het werk te laten gaan om zo'n halve meter eigendom van zo'n 61 eigenaars aan het patrimonium toe te wijzen.

In een uitvoerige tussenkomst van een ontgoocheld lid van de Raad van Bestuur bij het Schulens Meer OVS, nam Jos Boesmans (SPa) daaruit ontslag. Toch haalde partijgenoot Magda Ramaekers het van de tegenkandidaat uit de oppositie CD&V-er Bart Gruyters.

Na een pauze werd het publiek een eerste maal naar buiten gestuurd en ging in gesloten zitten de discussie verder over een goedkeuring van een personeelsuitbreiding en wijziging van het organigram van het gemeentepersoneel.

NVA-Nieuw-fractieleider Karolien Grosemans interpeleerde burgemeester Pauly over de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen voor de bomen en bezoekers van het gemeentelijk domein Olmenhof en Harlas. Ook vroeg ze een duidelijk standpunt over de blokkade inzake de Beckersvaart die omwille van de commotie daarrond nog niet was uitgevoerd. Verder vonden de kartelfracties dat voor zo'n ingreep de diensten, adviesraden en de gemeenteraad dient aangesproken. Eveneens werd uitgebreid aandacht besteed aan de uitrusting van de speeltuinen in de deelgemeenten en werd het fonteinproject van 50.000 euro van de burgemeester voor Herk-centrum op een andere manier van tafel gevaagd ondanks de verwerping van de klacht door de gouverneur.

Door Open-VLD, werd naast goedkeuring van enkele openbare werken, een princiepsbeslissing genomen voor de oprichting van een ombudsdienst.

De goedkeuring voor het invoeren van een kindpremie (een aanvullende kinderbijslag van 20 euro per maand gedurende 30 maanden) werd nipt in de stemming goedgekeurd.

Het was een uiterst verhakkelde gemeenteraad. Net of men een groepje van 21 raadsleden, waarvan één afwezig, voor de eerste maal rond de tafel bracht. Over kindvriendelijke gemeente gesproken.

Alle fracties, zowel burgemeester als schepenen, beaamden deze nooit zo'n meegemaakte zitting. 
Ik evenmin. Maar de klok wees wel vanmorgen, dinsdag 13 september, 3.45 uur, toen ik aan dit verslag begon en met moeite een goeie weg kon vinden.

Wegens het late uur zijn er geen interviews opgenomen, maar konden we rekenen op de aanwezigheid van de studiogast Michel Laenen. De kersverse onafhankelijke kandidaat die het VB adieu zei.

De bijgevoegde (oudere) foto Burgemeester Danny Pauly en voorzitter Laurens Appeltans. 

Reacties kunnen: radiobel@scarlet.be

Ik op zoek naar mijn auto op het verlaten marktplein.

GEMEENTERAAD HERK-DE-STAD - maandag 14 maart 2011 - 20 uur 

De burgemeester kwam de raadszaal binnen.
Maakte zijn rondje handjes schudden.
Legde zijn zwarte hoed, niet de bruine van hierboven, op de vergadertafel.
Groette de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Laurens Appeltans.
Zette zich naast hem.
Keek streng rond en zag dat het goed was.

 

De 11-puntentellende dagorde van de zitting mocht beginnen.

Voor we de financiële hoofdbrok, punt 5 van deze 11 punten, aanpakken even in het kort de vanzelfsprekend goedgekeurde andere punten:

- 1. Voor de kostprijs 2011 van de politiezone West-Limburg draagt de gemeente Herk-de-Stad 993.281 euro bij.
- 2, 3 en 4 behandelden goedkeuringen financiële aanpassingingen van de kerkfabrieken te Donk en Herk-centrum. Het Bisdom gaf al z'n zegen.
- In punt 6 werd het retributiereglement op het parkeren in de blauwe zone afgeschaft.
- In punt 7 werd een mogelijke BTW-ruling vermeden voor het samenwerkend sportproject door de erfpacht van de stad om te zetten in een opstalrecht. Alle partners waren hiermee akkoord.
- In punt 8 werd een sentier of beter gezegd een Vlaams voetpad verplaatst naar de perceelgrens.
- In punt 9 werd het aangepaste huishoudelijk reglement van de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
- Ter opvolging van ex-burgemeester Paul Buekers werd Sofie De Waele afgevaardigd voor het OSM of Het beheer van het Schulens Meer.
- En tenslotte werd Hasselaar Paul Marchal vanuit de SPa voorgedragen als nieuwe afgevaardigde in de raad van bestuur van het OC De Markthallen.

Maar het gloeiendhete hangijzer dat de klok een heel tijdje vergezelde was punt 5 waarin de begroting 2011 en het financieel beleidsplan 2011-2013 meer dan uitvoerig besproken werd.

De start van de behandeling was al even verwarrend als het verloop van de bespreking zelf tot de voorzitter énige orde op zaken kon stellen en men per hoofdstuk de lijvige financiële prognose aanpakte. Maar dan nog bleef het luisteren met vraagtekens omdat direkte uitgaven en investeringen door mekaar gehaald werden.

De teneur van deze totale begroting, waarvan cijfers het volk niet dadelijk aanspreken, lag bij de oppositie en zelfs bij de coalitiepartner Open VLD bij "feesten en fuiven" en weinig toekomstplanning.
De onderlinge wrevel in de meerderheid kwam hier duidelijk tot uiting waarbij de begroting weinig ruimte voor hen overlaat voor hun taken. De begroting was eigenlijk een weerspiegeling van de SPa-fraktie. En toch blijft het onderling wantrouwen tussen de verschillende fracties op een Belgisch niveau en werd de begroting niet eens weggestemd. Ook al waren er voorgaande contacten.

In detail brachten al de oppositiefracties hun opmerkingen in meestal gelijke toonaarden naar voor. Een soort sinterklaasbeleid op korte termijn van uitdelen en feesten.
Hoofdzakelijk de stijgende uitgaven voor feestelijkheden, aanvullende geboortepremie, de bedeling van warme maaltijden, prestigeprojecten, de luxeuitbouw als 4de airconditioning zonder aandacht voor groene energie, stijging voor de materiaaluitbouw van de Markthallen, de aanleg van een totaal nieuwe speeltuin terwijl de huidige volledige voldoet aan de Europese normen, weinig of geen herstellingswerken aan openbare werken en wegen, de komende huurovereenkomst met De Post terwijl er eerder sprake was van aankoop... en nog anderen zorgden ervoor dat de begroting in ontvangsten slechts stijgt met 1% tov van een stijging van uitgaven in de gewone portemonee van 10,5%. Bovendien kwam op een ogenblik tot uiting dat de ontvangsten maar met een los handje beheerd werden. Bv een sportcentrum dat reeds een halvering kreeg, maar toch nog problemen had met volgen...
Raadslid Hugo Sporen legde ter overweging op tafel dat het gebouw van Ursula einde van het jaar totaal leeg kwam en zeker mogelijkheden voor het centrum biedt.

Het was eveneens duidelijk dat zowel voor ontvangsten als uitgaven geen onderscheid gemaakt werd tussen de gewone uitgaven van de gemeente (die jaarlijks meestal opgesoepeerd worden) en de buitengewone uitgaven (die meestal investeringen inhouden en zelden opgebruikt werden maar toch de gewone dienst belasten met hun onkosten).

Zowel NVA-Nieuw (2) als CD&V (1) legden amendementen ter stemming voor. Deze werden werden weggestemd.

Na een schorsing van 5 minuten door coalitiepartner Open-VLD, verraste deze fractie de raad en het publiek met een uitgebreide studie met projectie van de evolutie van de gemeentelijke uitgaven van 2002 tot vandaag.
Hieruit kwam vooral tot uiting dat tijdens de laatste twee jaren de uitgaven ruim de inkomsten voorbij gingen. Met de conclusie dat 2013 niet anders kon betekenen dan een verhoging van de belastingen.
Oorzaak is zoals vernoemd de uitdeelpolitiek van de SPa en de merkelijke loonstijging.
Toegegeven: Een rekening (werkelijk gebeurd) vergelijken met een begroting (mogelijke dromen) geeft niet helemaal de juistheid weer.
Als verantwoordelijke voor financiën wist de burgemeester te reageren dat, als het moet, er dan kan bespaard moet worden. Ondermeer door personeel af te danken.

De begroting van de voorliggende cijfers werd, hoe dan ook, goedgekeurd ondanks de meerderheid van protesten. Ook het meerjarenplan tot 2013 kreeg zijn zegen.

Nu cijfers in plaats van woorden:

Gewone dienst:
ontvangsten 12.075.115 euro
uitgaven: 12.062.484 euro
of een saldo van + 12.630 euro

Buitengewone dienst:
ontvangsten 7.942.773 euro
uitgaven: 7.926.231 euro
of een saldo van 16.542 euro

De fracties van de oppositie: NVA-Nieuw, CD&V en VB voegden mondeling en schriftelijk hun afkeuring aan de goedkeuring van de begroting toe.

Na middernacht werden de politieke vijanden weer vrienden aan de afzonderlijke raadstoog en te velde in het centrum van de stad.

Intussen deed mijn micro zijn informatief werk.

Mogelijke heruitzending op de radio van deze politieke bijdrage nu vrijdag 18 maart 2011 van 19 tot 20 uur


HERK-DE-STAD - Korte gemeenteraad vol onverwachte vraagtekens 

Als gevolg van een nogal tendentieuse aankondiging in "Het Nieuwsblad" trok ik maandagavond 17 januari 2011 om 20 uur richting gemeenteraad. Markt, Herk-de-Stad.

 

Er stond immers in die krant aangekondigd:

 

"Het zit er al een tijdje bovenarms op binnen de bestuursmeerderheid van SP.A en Open VLD. Beide coalitiepartners lusten elkaar rauw en het staat nu al vast dat er volgende legislatuur zeker geen paars bestuur aan de macht komt. De van bovenuit opgedrongen bestuursovereenkomst na de vorige gemeenteraadsverkiezingen leverde alvast niet het verhoopte beleid op."

 

Toch wel even slikken en duidelijk dat er meer loos was dan we van de eerdere strubbelingen dachten en dat "eventueel" de bronnen van de krantenverslaggever niet helemaal correct waren. Of dat de media nu al gericht de verkiezingen van 2012 aan het voorbereiden is? Iedereen weet nu stilaan dat het land geregeerd wordt door de media die de uiteindelijke puntjes op de i zet. En de pionnen op het veld nog enkel voor de komma's mogen zorgen. Waar is de democratie naartoe? Wordt dit gemeentelijk ook zo?

In elk geval, naast potlood en dagorde, fototoestel en de interviewmicro trok ik de nog vrij lege raadszaal binnen.

 

Even terzijde: herlaadbare AA-batterijen zijn misschien wel goed voor speeltuigen, maar als ze echt dienst moeten doen laten ze het voor een micro op het verkeerde moment afweten.

 

De dagorde vermelde weinig punten. Buiten de punten van benoemingsverschuivingen waren er enkele financiële verschuivingen binnen het OCMW en de kerkfabrieken. Zonder gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Enkel raadslid-fractieleider Johan Bogaerts (Open-VLD) was verontschuldigd.

 

Stipt 20 uur opent burgemeester Danny Pauly (SPa), voor de laatste maal als voorzitter, de gemeenteraad met zijn ontslag als voorzitter aan te kondigen met de melding dat de voorzitter via een gezamenlijke voordrachtacte zal aangeduid worden. Toch zeer opmerkelijk. Uniek in Limburg. Zelfs uniek in gans Vlaanderen volgens de burgemeester dat een oppositielid deze functie kan innemen.

In elk geval was er geen kandidaat-voorzitter vanuit de meerderheid voorgedragen. Wat een goede verstaander toch nog altijd duidelijk maakte dat de plooien tussen de meerderheidspartijen SPa en Open VLD nog niet volledig gladgestreken zijn. Ook al gaven dat de beide woordvoerders niet toe. Mark Vanleeuw vond dat met het niet opvolgen van het oorspronkelijke coalitieakkoord deze functie toekwam aan de andere coalitiepartner dan de burgemeester en zich dus in dit geval moest neerleggen met een gezamenlijke voordrachtakte.

Burgemeester Pauly wees op de open toewijzing voor deze functie toe aan de openheid van zijn besturen waarbij ook de oppositie mogelijkheden krijgt om zijn kennis aan het bestuur te tonen.

 

Eigenaardig is wel dat de oppositie eensgezind voorbereid was op deze twee verwarrende punten van de dagorde. Dat het énige VB-raadslid Michel Laenen het vuur aan de lont stak, mits de burgemeester deze functie afstond zonder voordracht, het langsdienende raadslid, dit voorlopig op zich moest nemen. 

Even verschoot schepen Noël Vandenrijt (SPa) dat hij voorlopig deze taak op zich moest nemen, alhoewel de burgemeester de rest van de dagorde van de gemeente afwerkte.

Na de inbreng van Laenen was het de beurt aan raadslid Laurens Appeltans (NVA-Nieuw) om aan te kondigen dat het kartel NVA-Nieuw-CD&V, in samenspraak met het VB reeds een voordrachtakte klaar had, waarbij hij als voorzitter van de gemeenteraad voorgedragen wordt. Dat de oppositie deze akte reeds getekend had en dat de meerderheid de gelegenheid kreeg deze akte mede te ondertekenen.

 

De tijdelijke schorsing van de raadszitting gaf al de raadsleden van de meerderheid de gelegenheid deze akte te ondertekenen. Met de conclusie dat tijdens de volgende vervroegde gemeenteraad op maandag 31 januari deze akte ter goedkeuring zal overhandig worden aan de tijdelijke voorzitter Noël Vandenrijt (SPa) die moet oordelen of deze voordrachtakte voldoet. Zowel voor de originele handtekeningen als de personen die er op vermeld staan.

 

Een incident tussen Nieuwsbladsverslaggever Paul Pans en schepen Mark Vanleeuw (Open VLD) zorgde er voor dat de verslaggever met slaande deur de raadszitting verliet. 

Een incident waarbij de verslaggever van de krant van de schorsing gebruik maakte om met harde woorden en opgeheven GSM tot bij schepen Vanleeuw te komen met de vraag of de schepen met dat telebericht Pans van partijdigheid betichte. 

 

Een even warmgelopen schepen, met andere kronkels rond zijn hoofd, vond dat op dit ogenblik de plaats van een journalist op zijn mediaplaats was en niet tussen een vergaderend bestuur. Ook al was er een tijdelijke schorsing. 

Een slaande deur zorgde even voor wat stilte.

 

De draad van de gemeenteraad werd weer opgenomen met de kennisname van het ontslag van schepen Noël Vandenrijt (SPa) die schoof voor de verjonging vanuit Schakkebroek Bert Moyaers (SPa). Door dit voorgaande werd het punt van de eedaflegging van de nieuwe schepen verschoven naar een volgende raadszitting.

Schepen Mark Vanleeuw (Open VLD) stuurde namens zijn fractie symbolische bloemen naar de toekomstige voorzitter van de gemeenteraad: Laurens Appeltans (NVA-Nieuw) en de jonge nieuwbakken schepen Moyaers (SPa).

 

Zonder dat we het goed wisten was er ook even een kennisname van het ontslag van Ivan Boesmans als OCMW-raadslid met opvolging van Mevrouw Annick Houbrechts en de kennisname dat Christiane Camps haar OCMW-zitje afstond aan Joachim Deveux.

 

Vanaf punten 7 tot 11 ging het uitsluitend over financiële zaken van het OCMW en de 5 kerkfabrieken van Herk-de-Stad. 

Daar dit alles slechts interne verschuivingen teweeg brachten waarbij de gemeente geen extra bijdrage moest leveren, enkel zijn goedkeuring, maakte burgemeester Pauly een kruis over deze korte zitting en greep naar zijn hoed.

 

Extra's

****************************

Daar mijn herlaadbare AA-batterijen het hadden begeven gingen mijn interviews met Noël Vandenrijt (SPa) ontslagnemend schepen; Michel Laenen als énig VB-raadslid; raadslid Laurens Appeltans (NVA-Nieuw-CD&V) als toekomstig voorzitter van de gemeenteraad; schepen Mark Vanleeuw (Open-VLD) over zijn grieven met de media en de verstandhouding binnen de meerderheid; Karolien Grosemans (NVA-Nieuw), nieuw parlementslid en nieuwe fractieleider in de gemeenteraad voor NVA-Nieuw over haar actief keerpunt  in de politiek en tenslotte burgemeester Danny Pauly (SPa), eveneens over de verstandhouding binnen de meerderheid, zijn ontslag als voorzitter van de gemeenteraad en de ontkenning van de geruchten dat er reeds een regeerakkoord voor Herk-de-Stad voor 2012 getekend was.

 

Hopelijk kunnen we, met degelijke batterijen, deze bijkomende extra's tijdens een volgende gelegenheid nader toelichten.

 

Reacties kunnen: radiobel@scarlet.be 


HERK-DE-STAD - 31 januari 2010 - Het venijn zat hem weer...

De gemeenteraad van Herk-de-Stad op maandagavond 31 januari om 20 uur begon heel gemoedelijk familiair.
De publiekstribune vulde zich met supporters en familie van Bert Moyaers uit Schakkebroek. In zoverre dat er heel wat stoelen werden bijgehaald.
Bert deelde zakjes kakkeboontjes uit ten gevolge van de geboorte van zijn dochtertje.
Ook werden drank en gebak binnengebracht, want normaal werd Bert ook nog kersverse SPa-schepen in de plaats van ancien-collega Donkenaar Noël Vandenrijt.
Bovendien had Bert vorige donderdag nog een nominatie voor de gedichtenwedstrijd van de stadsbibliotheek achter de rug.
Het succes kon niet op.

De raad startte met gelukwensen van alle fracties aan het adres van schepen Mark Vanleeuw, die pas verkozen werd tot Limburgs voorzitter van de Open VLD.

Als eerste punt legde gelegenheidsvoorzitter Vandenrijt de voordrachtlijst van raadslid Laurens Appeltans als kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad neer in opvolging van burgemeester Danny Pauly die deze taak tijdens een vorige gemeenteraad neerlegde en openstelde voor een oppositielid. In plaats van opmerkingen volgden gelukwensen van alle partijen.

Nadat iedereen een zitje opschoof en voorzitter Appeltans een plaats bezette naast de burgemeester startte hij in zijn voorzittersfunctie met het behandelen van het volgende punt van de dagorde waarbij Noêl Vandenrijt zijn schepenambt neerlegde. Maar ook daarin werden de opmerkingen ingevuld met gelukwensen.

Daarop volgde dadelijk de installatie van zijn opvolger, de jonge Bert Moyaers uit Schakkebroek, legde de eed af voor de Belgisch gesjerpte burgemeester en schoof ook enkele stoeltjes dichter bij de hoofdrolspelers.
Gelukwensen waren hier nogmaals enkel het gevolg.

Maar het feestelijke was nog niet voorbij want er volgden verder nog gelukwensen voor NVA-lid Karolien Grosemans die van Hugo Spooren, in opvolging van Laurens Appeltans, het fractieleiderschap van NVA-Nieuw overnam én SPa-er Stephan Steevens die het fractieleiderschap toegewezen kreeg.

Al een beetje zat van al die titels ging men toch even over tot de definitieve goedkeuring van de aankoop, volledig op kosten van de gemeente, onder beperkte overheidsvoorwaarden, van gronden van het Gemeenschapsonderwijs. Bijna 1,3 ha grond aan 25 euro per m2 of een totaal bedrag van 326.125 euro. Dit voor de inplanting van het Huis van het Kind.

Tot dan liep alles of de ganse vergadering een familiefeestje was.
Ook het publiek waarvan de meesten voor de eerste maal een gemeenteraad bijwoonden genoot merkelijk opgewonden van het gebeuren.

Maar zoals meermaals zat in deze sobere gemeenteraad ook het venijn in de staart want raadslid Bart Gruyters had in 4 onderafdelingen een bijkomend punt op de dagorde gezet.
Ook al hadden we geruchten opgevangen dat de burgemeester niet de minste weerstand duldde in eigen meerderheidsrangen werd het nu eveneens duidelijk dat dit ook gold voor het ganse gemeentebestuur.

Waar zit nu net het verschil tussen gezag en bestuur?

En op dit vlak ontspoorde Gruyters die het erg vreemd vond dat net de burgemeester, als mogelijk presedent naar het ganse schepencollege, naast de normale gemeentelijke administratie, een totaal eigen politiek vriendenkringetje opbouwde en nog uitbreidt. Los van elke andere lokale politieke inmenging. "Het kabinet van de burgemeester", omschreven als een feitelijke vereniging met eigen briefhoofd leeft blijkbaar, op de postzegels na, wel totaal op kosten van de Herkse gemeenschap zonder mogelijke inzage en inspraak van de andere politieke vertegenwoordigers van Herk-de-Stad. Aldus Gruyters en blijkbaar door mij moeilijk begrepen.

In elk geval trapte Gruyters hier duidelijk op zeer lange en gevoelige tenen en reageerde de burgemeester onverwacht uiterst scherp, omdat hij, volgens zijn eigen zeggen, net dit kabinet had opgericht om de openheid, vlotte dienstvaardigheid van besturen te versterken. Net zoals zijn openheid naar het voorzitterschap van de voorzitter van de gemeenteraad naar de oppositie toe.
Is er nog een onderscheid tussen schijn er werkelijkheid?

Spijtig dat uit dit punt, nog altijd voor mij onduidelijk - wel heel erg begrijpelijk - de reeds brandende lont in de administratie werd aangewakkerd. Gelukkig konden raadslid Spooren en voorzitter Appeltans het gesprek een andere wending geven en doofde dit punt uit. Maar als u mij vraagt welke conclusie men uit dit twistpunt moet halen, dan mag ik "nol" heten. Zelfs Gruyters verstomde onder de, wel rustigblijvende woordenvloed van de opgewonden burgemeester.

Uit deze conclusie leek met het meest verklaarbare van "rond de pot" nog de juiste vaststelling, want niemand verliet beantwoord tevreden de raadstafel - richting feestelijk opgediende bar - nadat de voorzitter zijn eerste zitting had afgesloten. Maar een scheutje graansap versmelt al vlug de discussies en bevoorraden de tongen met een gezelliger woordenschat. (GI)

Reacties kunnen: radiobel@scarlet.be 


Roan Bervoets 12.000ste Herkenaar op de gemeenteraad 19-5-2008